Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU
SGL LOCAL PRESS 2022

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych ustanawia nagrodę SGL Local Press 2022 za najlepsze teksty, fotografie, materiały wideo, które zostały opublikowane albo wyemitowane w lokalnych mediach między 1 stycznia 2022 a 31 grudnia 2022 roku. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie niezależne media prywatne.

Art. 1. Kategorie konkursu

 1. Nagroda SGL Local Press 2022 jest przyznawana w następujących kategoriach:
  I. – dziennikarstwo śledcze i interwencyjne;
  II. – dziennikarstwo specjalistyczne;
  III. – reportaż prasowy;
  IV. – wywiad;
  V. – publicystyka;
  VI. – fotografia, fotoreportaż;
  VII. – materiał wideo;
  VIII. – portal gazety lokalnej;
  IX. – dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna;
  X. – gazeta roku 2022.
 2. Gazetą roku zostaje ta, która zdobędzie łącznie najwięcej nominacji i nagród w kategoriach I-IX. W przypadku równej ilości nominacji i nagród otrzymanych przez jedną gazetę w kategoriach I-IX, o przyznaniu tytułu gazety roku decyduje większa liczba nagród. W przypadku, gdy liczba nagród jest taka sama, o przyznaniu tytułu decyduje kapituła konkursu.
  W tej kategorii nie jest brana pod uwagę gazeta, która w ciągu trzech ostatnich lat (2019-2021) została uhonorowana tym tytułem.
 3. Kategoria dziennikarstwo specjalistyczne obejmuje materiały, których autorzy wskażą na zgłaszanym materiale nazwę dziedziny, której tekst dotyczy, np. ekologia, edukacja, historia, kultura, ekonomia, samorząd, sport.
  Materiały o charakterze specjalistycznym mogą być też zgłaszane w kategoriach wywiad, reportaż, dziennikarstwo śledcze i interwencyjne, jeśli ich autorzy wybrali taki gatunek dziennikarski, z zastrzeżeniem, iż nie można zgłosić tego samego materiału do więcej niż jednej kategorii.

Art. 2. Nagrody

 1. Laureaci nagrody SGL Local Press 2022 w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody pieniężne.
 2. Sponsorzy i mecenasi konkursu nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród, ani na to, kto je otrzyma.
 3. Laureaci konkursu w kategoriach I-X otrzymują oryginalne statuetki SGL Local Press 2022.

Art. 3. Zgłoszenia do konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać wyłącznie poprzez formularze elektroniczne umieszczone na stronie www.gazetylokalne.pl (zakładka SGL Local Press). Termin nadsyłania prac i zgłoszeń do wszystkich kategorii mija 16 stycznia 2023 r.
 2. Teksty w poszczególnych kategoriach, zdjęcia i fotoreportaże oraz materiały wideo, zgłaszają do konkursu dziennikarze, redaktorzy naczelni lub wydawcy.
 3. W kategoriach I-V można zgłosić do konkursu łącznie nie więcej niż trzy teksty jednego autora. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) pracę (plik tekstowy w formacie doc, docx, odt) opatrzoną godłem (pseudonimem), (bez zdjęć, linków, nazwisk autora/ów, nazwy redakcji i innych elementów umożliwiających identyfikację autora/ów), wysłać należy poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.gazetylokalne.pl (zakładka SGL Local Press).
  Godło, to dowolnie wymyślony pseudonim twórcy, który powinien widnieć na pracach wraz z nazwą kategorii (np. Pismak, kat. Reportaż).
 4. W kategorii VI – fotografia i fotoreportaż, można zgłosić nie więcej niż trzy zdjęcia jednego autora i jeden jego fotoreportaż, składający się z maksymalnie 7 zdjęć. Fotoreportaż musi być spakowany do pliku ZIP. Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia wykonane wyłącznie na terenie Polski.
  Zgłoszenia:
  a) zdjęcia i fotoreportaże opatrzone godłem wysłać należy poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.gazetylokalne.pl (zakładka SGL Local Press).
 5. W kategorii VII – materiały wideo, można zgłosić do pięciu materiałów wideo jednego autora.
  Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) link do materiału wideo wysłany poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.gazetylokalne.pl (zakładka SGL Local Press).
 6. W kategorii VIII – portale gazety lokalnej, zgłoszeń dokonują redaktorzy naczelni lub wydawcy.
  Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.gazetylokalne.pl (zakładka SGL Local Press).
 7. W kategorii IX – dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna, zgłoszeń dokonują redaktorzy naczelni lub wydawcy. Jedna redakcja może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie akcje. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.gazetylokalne.pl (zakładka SGL Local Press) i powinno ono zawierać:
  a) opis akcji (do 2000 znaków). Opis akcji powinien zawierać: nazwę akcji, ewentualnie hasło akcji, informacje, czy jest to akcja jednorazowa czy kontynuowana, termin akcji, autora pomysłu, cele akcji wraz z opisem finału akcji i jej wyników, liczbę zaangażowanych pracowników z redakcji i innych (czytelników, reklamodawców itp.), informację, kto sfinansował akcję (redakcja, czytelnicy itp.), czy redakcja planuje kontynuować lub powtarzać akcję;
  b) za akcję uważa się również działania charytatywne i plebiscyty;
  c) można dołączyć ewentualne publikacje na temat akcji w postaci zrzutów ze stron gazety lub portalu.

Art. 4 – Kapituła konkursu i tryb wyboru laureatów

 1. Nominacje do nagród SGL Local Press 2022 w poszczególnych kategoriach, spośród zgłoszonych materiałów, przyznaje kapituła konkursu. Składa się ona z ludzi mediów, wybieranych i zapraszanych przez Radę Wydawców.
 2. Obradom kapituły konkursu przewodniczy zaproszony przez Radę Wydawców SGL dziennikarz o wybitnych osiągnięciach zawodowych.
 3. Kapituła konkursu nominując zgłoszone materiały do nagrody, będzie się kierować następującymi kryteriami:
  – walory warsztatowe;
  – znaczenie materiału dla opinii publicznej;
  – ciekawy, indywidualny charakter materiału;
  – zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.
 4. W kategorii dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna, kryterium oceny to m.in. pomysł, rozmach, zaangażowanie społeczności lokalnej w akcję, wynik akcji.
 5. W kategorii portal internetowy, kryterium oceny to m.in.:
  – aktualność podawanych informacji;
  – możliwość współtworzenia portalu przez czytelników – blogi, komentarze, forum;
  – popularność portalu w mediach społecznościowych;
  – dostępność do kalendarium wydarzeń kulturalnych, sportowych, aktualność takiego kalendarium;
  – estetyka i wygląd strony;
  – łatwość nawigacji;
  – jakość materiałów multimedialnych.
 6. Obrady kapituły konkursu prowadzi przedstawiciel Rady Wydawców SGL (bez prawa głosu).
 7. Obrady kapituły są dwuetapowe:
  a) w pierwszym etapie, po zapoznaniu się z materiałami i dyskusji, jury przyznaje w głosowaniu od jednej do siedmiu nominacji w każdej kategorii (teksty, materiały fotograficzne, materiały telewizyjne, akcje, portale). Ma też prawo nie dokonać żadnej nominacji;
  b) w drugim, finałowym etapie, w głosowaniu nad wyborem laureatów konkursu SGL Local Press 2022, spośród nominowanych, każdemu z członków kapituły przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie kapituły mają równe prawo głosu;
  c) decyzje w każdej kategorii, o jakich mowa w punkcie b, zapadają podczas drugich, finałowych obrad kapituły konkursu.
 8. Członkowie kapituły mają prawo do przeniesienia pracy tekstowej do innej kategorii, niż została zgłoszona.
 9. Tryb przyznawania nagród SGL Local Press 2022 podczas obrad kapituły konkursu:
  a) nagrody SGL Local Press 2022 przyznawane są za ten z nominowanych materiałów, akcję, portal, który w głosowaniu kapituły uzyskał bezwzględną większość głosów;
  b) jeżeli w pierwszym głosowaniu za żadnym z nominowanych materiałów nie opowie się wymagana większość członków kapituły, przeprowadza się ponowne głosowanie;
  c) jeżeli drugie głosowanie nie wyłoni laureata nagrody, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, z tym że w tym przypadku decyzja kapituły o przyznaniu nagrody może zapaść zwykłą większością głosów;
  d) jeżeli trzecie głosowanie nie doprowadzi do wyłonienia laureata nagrody, członkowie kapituły podejmą decyzję o przyznaniu nagrody i sposobie wyboru nagrodzonego materiału według własnego uznania;
  e) każde kolejne głosowanie może być poprzedzone dyskusją.

Art. 5 – Wręczenie nagród

 1. Wszystkie osoby nominowane w poszczególnych kategoriach oraz nagrodzone, zostaną powiadomione o werdykcie kapituły konkursu telefonicznie lub e-mailowo.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17 marca 2023 r. podczas gali finałowej konkursu, która odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nominowanych i nagrodzonych materiałów tekstowych, fotograficznych i wideo w wydawnictwach promujących konkurs SGL Local Press 2022, na stronie www.gazetylokalne.pl oraz w prowadzonych mediach społecznościowych.

Art. 6 – Przetwarzanie danych osobowych i postanowienia końcowe

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy, że:
 • administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5 lok. 19, 00-366 Warszawa, tel. 794-760-596, 22 826 12 50, e-mail: magdalena.perkowska@gazetylokalne.pl;
 • dane osobowe uczestników konkursu oraz dane osobowe osób dokonujących zgłoszeń konkursowych będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do organizacji konkursu i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu;
 • podanie danych osobowych uczestników konkursu oraz dane osobowe osób dokonujących zgłoszeń konkursowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania niemożliwe jest dokonanie ważnego zgłoszenia na konkurs;
 • w przypadku nadesłania zgłoszenia na konkurs przez wydawcę lub redaktora naczelnego zgłaszający jest zobowiązany do uzyskania zgody na wykorzystanie danych osobowych autora tekstu;
 • konsekwencją braku zgody na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z niniejszym regulaminem będzie odmowa przyjęcia zgłoszenia do konkursu;
 • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • uczestnicy konkursu oraz osoby dokonujące zgłoszeń na konkurs mają prawo do żądania od organizatora konkursu (administratora danych osobowych) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określanych w rozdziale III RODO;
 • uczestnicy konkursu oraz osoby dokonujące zgłoszeń na konkurs prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO; osobom tym przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Regulamin konkursu SGL Local Press 2022 dostępny jest w siedzibie organizatora – Biuro Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Warszawa, ul. Foksal 3/5 lok. 19, a także na stronie internetowej www.gazetylokalne.pl w zakładce SGL Local Press.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku oraz autorskiego utworu uczestnika.
 3. Więcej informacji na temat konkursu udziela:
  Magdalena Perkowska
  Sekretarz Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
  e-mail: m.perkowska@gazetylokalne.pl
  tel. 794-760-596, 22 826 12 50
 4. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu lub w nim nie ujętych, decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z Kapitułą konkursu.