Loading...
Close

27 listopada 2015

SGL Local Press 2017

Rada Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych ma przyjemność ogłosić rozpoczęcie konkursu SGL Local Press 2017 za najlepsze teksty, fotografie i materiały wideo, które zostały opublikowane albo wyemitowane w lokalnych mediach w 2017 roku. Konkurs SGL Local Press 2017 ma charakter otwarty, tzn. mogą w nim brać udział materiały nadesłane przez media lokalne (o zasięgu mniejszym niż województwo) bez względu na przynależność do SGL.

REGULAMIN:

Art. 1.
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych ustanawia nagrodę SGL LOCAL PRESS za najlepsze teksty, fotografie, materiały wideo, które zostały opublikowane albo wyemitowane w lokalnych mediach między 01.01.2017 roku a 31.12. 2017 roku.

Art. 2.
1) Nagroda SGL LOCAL PRESS będzie przyznawana w następujących kategoriach:
cI – dziennikarstwo śledcze i interwencyjne
II – dziennikarstwo specjalistyczne
III – reportaż prasowy
IV – wywiad i inne gatunki publicystyczne
V –   fotografia, fotoreportaż
VI – materiał wideo
VII – portal gazety lokalnej
VIII – dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna
IX –  gazeta roku
Kategoria specjalna – Nagroda Muzeum Powstania Warszawskiego – za najciekawszy tekst o bohaterze zgłoszonym uprzednio do konkursy MPW im. Jana Rodowicza „Anody”.

2) Gazetą roku zostaje ta, która zdobędzie łącznie najwięcej nominacji i nagród w kategoriach I-VIII. W przypadku równej ilości nominacji i nagród, otrzymanych przez jedną gazetę w kategoriach I-VIII, o przyznaniu tytułu gazety roku decyduje większa liczba nagród. W przypadku gdy liczba nagród jest taka sama, o przyznaniu tytułu decyduje jury konkursu. Uwaga, w tej kategorii nie jest brana pod uwagę gazeta, która w ciągu trzech ostatnich lat została tym tytułem uhonorowana.

3) Kategoria dziennikarstwo specjalistyczne obejmuje materiały, których autorzy wskażą na zgłaszanym materiale nazwę dziedziny, której tekst dotyczy np. ekologia, edukacja, historia, kultura, ekonomia, samorząd. Materiały o charakterze specjalistycznym mogą być też zgłaszane do kategorii wywiad, reportaż, dziennikarstwo śledcze i interwencyjne, jeśli ich autorzy wybrali taki gatunek dziennikarski z zastrzeżeniem, iż nie można zgłosić tego samego materiału do więcej niż jednej kategorii.

Art. 3.
Laureaci nagrody SGL Local Press w poszczególnych kategoriach i kategorii specjalnej otrzymują nagrodę pieniężną.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są  przez Radę Wydawców SGL i podawane do wiadomości na stronie internetowej www.gazetylokalne.pl

Art. 4.
Nagrody pieniężne finansowane są przez sponsorów. Sponsorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.

Art. 5.
1) Zgłoszenia do konkursu przyjmuje biuro Stowarzyszenia Gazet Lokalnych w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 lok. 19, 00-366 Warszawa. Termin nadsyłania prac i zgłoszeń do wszystkich kategorii mija 20 stycznia 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

2) Teksty w poszczególnych kategoriach (w tym w Kategorii specjalnej), zdjęcia i fotoreportaże oraz materiały wideo zgłaszają do konkursu dziennikarze, redaktorzy naczelni lub wydawcy.
Portale zgłaszają do konkursu redaktorzy naczelni lub wydawcy.
Akcje dziennikarskie wraz z ich krótkim opisem, zgłaszają do konkursu redaktorzy naczelni lub wydawcy.

3) W kategoriach I-IV, jeden autor może zgłosić do konkursu łącznie nie więcej niż trzy teksty.
Dodatkowo może zgłosić jeden tekst do nagrody w Kategorii specjalnej.

4) W kategorii fotografia i fotoreportaż – jeden autor może zgłosić do trzech zdjęć i jeden fotoreportaż składający się z maksymalnie 7 zdjęć. Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia wykonane wyłącznie na terenie Polski.

5) W kategorii materiał wideo – jeden autor może zgłosić do trzech materiałów wideo.

6) W kategorii akcja – jedna redakcja może zgłosić do dwóch akcji.

7) W kategorii portal gazety lokalnej można zgłaszać wyłącznie portale i strony internetowe, których wydawcy publikują również płatne gazety papierowe.

8) Zgłoszenia powinny zawierać:
a) dwie kopie pracy (materiału tekstowego) opatrzone godłem (pseudonimem) w postaci wydruku komputerowego A4 w „Wordzie” (niedopuszczalne są kserokopie tekstów z gazet).

Godło to dowolnie wymyślony pseudonim twórcy, który powinien widnieć na wydrukach wraz z nazwą kategorii (Np.„Pismak” kat. Reportaż). Do wydruków powinna być dołączona mała, zaklejona koperta, zawierająca formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) z tym samym godłem, danymi autora, miejscem i datą publikacji.

Powyższe ustalenie dotyczy też nagrody w Kategorii specjalnej (Muzeum Powstania Warszawskiego).

b) dwie kopie materiału wideo nagrane na płytach DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik 3)
c)
zdjęcia i fotoreportaże opatrzone godłem wysłać należy wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

adres serwera: ftp://gazetylokalne.pl
user: konkurs2017@gazetylokalne.pl
hasło: 2017!konkurS

Dodatkowo autorzy zdjęć i fotoreportaży wysyłają pocztą zaklejoną kopertę zawierającą formularz zgłoszeniowy z godłem, danymi autora, miejscem i datą publikacji (załącznik 2).

W nazwie wgrywanego na FTP pliku/folderu ma być podane GODŁO, bez polskich znaków w treści
d) zgłoszenia portalu dokonuje redaktor naczelny lub wydawca drogą mailową na adres: konkurs@gazetylokalne.pl
e) zgłoszenia akcji dziennikarskich wraz z opisem do 2000 znaków oraz załącznikami dokonuje redaktor naczelny i przesyła drogą mailową na adres mailowy konkurs@gazetylokalne.pl.

Opis akcji powinien zawierać:
– nazwę akcji, ewentualnie hasło akcji,
– informacje czy jest to akcja jednorazowa czy kontynuowana,
– termin akcji,
– autora pomysłu,
– cele akcji wraz z opisem finału akcji i jej wyników,
– liczbę zaangażowanych pracowników z redakcji i innych (czytelników, reklamodawców itp.),
– informację kto sfinansował akcję (redakcja, czytelnicy itp.)
– czy redakcja planuje kontynuować lub powtarzać akcję.
Proszę dołączyć ewentualne publikacje na temat akcji w postaci zrzutów ze stron gazety lub portalu.

Art. 6.
Nominacje do nagród SGL Local Press w poszczególnych kategoriach (w każdej po siedem), spośród zgłoszonych materiałów, przyznaje jury. Składa się ono z ludzi mediów, wybieranych i zapraszanych przez Radę Wydawców. Jury, oprócz nagród głównych  w poszczególnych kategoriach, ma prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych.

Art. 7

Jury, nominując zgłoszone materiały do nagrody, będzie się kierować następującymi  kryteriami:
– wybitne walory warsztatowe
– znaczenie materiału dla opinii publicznej
– ciekawy, indywidualny charakter materiału
– zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa

W kategorii dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna kryterium oceny to m.in. pomysł, rozmach, zaangażowanie społeczności lokalnej w akcję, wynik akcji.

W kategorii portal internetowy kryterium oceny to m.in. :
– aktualność podawanych informacji
– responsywność
– możliwość współtworzenia portalu przez czytelników – blogi, komentarze, forum
– popularność portalu w mediach społecznościowych
– dostępność do kalendarium wydarzeń kulturalnych, sportowych, aktualność takiego kalendarium
– estetyka i wygląd strony
– łatwość nawigacji
– jakość materiałów multimedialnych

Art. 8.
W głosowaniu nad wyborem laureatów konkursu SGL Local Press – spośród nominowanych– każdemu z członków jury przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu.

Art. 9.
1) Obradom jury przewodniczy zaproszony przez RW wybitny dziennikarz. Prowadzi je przedstawiciel Rady Wydawców SGL. Obrady są dwuetapowe. W pierwszym etapie, po zapoznaniu się z materiałami i dyskusji, jury przyznaje w głosowaniu od jednej do siedmiu nominacji w każdej kategorii  (teksty, materiały fotograficzne, materiały telewizyjne, akcje, portale).  Ma też prawo nie dokonać żadnej nominacji.

2) Członkowie jury mają prawo do przeniesienia pracy tekstowej do innej kategorii, niż została zgłoszona.

3) Nominowanych i laureata nagrody w kategorii specjalnej Muzeum Powstania Warszawskiego,  wskazują osoby powołane przez Muzeum.

Art. 10.
1) Przyznawanie nagród SGL Local Press w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas drugich, finałowych obrad jury.

2) Nagrody SGL Local Press przyznawane są za ten z nominowanych materiałów, akcję, portal, który w głosowaniu jury uzyskał bezwzględną większość głosów.

3) Jeżeli w pierwszym głosowaniu za żadnym z nominowanych materiałów nie opowie  się wymagana większość członków jury, przeprowadza się ponowne głosowanie.

4) Jeżeli drugie głosowanie nie wyłoni laureata nagrody, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, z tym że decyzja jury o przyznaniu nagrody może zapaść zwykłą większością głosów.

5) Jeżeli trzecie głosowanie nie doprowadzi do wyłonienia laureata nagrody, członkowie jury podejmą decyzję o przyznaniu nagrody i sposobie wyboru nagrodzonego materiału według własnego uznania.

6) Każde głosowanie jury może być poprzedzone dyskusją.

Art. 11
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nominowanych i nagrodzonych materiałów tekstowych, fotograficznych i wideo w wydawnictwach promujących konkurs SGL Local Press oraz na www.gazetylokalne.pl.

więcej informacji:
Aleksandra Mróz
Sekretarz Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
e-mail: konkurs@gazetylokalne.pl,
tel. 794-760-596, 22 826 12 50

WSZYSTKO O KONKURSIE SGL LOCAL PRESS

Konkurs SGL LOCAL PRESS ogłaszany jest nieprzerwanie od 2008 roku. O nagrody w licznych kategoriach dziennikarskich i fotograficznych ubiegają się dziennikarze prasy lokalnej, bez względu na przynależność macierzystej redakcji do SGL. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe i statuetki.

Kategorie konkursowe to: dziennikarstwo śledcze i interwencyjne, dziennikarstwo specjalistyczne, reportaż prasowy, wywiad i inne gatunki publicystyczne, fotografia, fotoreportaż, materiał wideo, portal gazety lokalnej, dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna. W ramach konkursu przyznawana jest również nagroda specjalne za najciekawszy tekst o bohaterze zgłoszonym uprzednio do konkursy MPW im. Jana Rodowicza „Anody”, nagroda ta ufundowana jest przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Partnerem konkursu i fundatorem nagród za „akcje społeczną” oraz dla gazety roku im. Bolesława Wierzbiańskiego jest Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Nadesłane prace oceniają dziennikarze z mediów ogólnopolskich i regionalnych, z dużym dorobkiem zawodowym, którzy tworzą Jury konkursu. W kolejnych edycjach jury przewodniczyli: m.in.: Piotr Najsztub, Tomasz Wróblewski, Teresa Torańska, Igor Janke, Anna Marszałek, Mariusz Szczygieł.

Dodatkowo, gazecie, której dziennikarze otrzymają najwięcej nagród w poszczególnych kategoriach, jury przyznaje tytuł GAZETY LOKALNEJ ROKU. W kolejnych latach tytuł ten przypadł: „Nowemu Łowiczaninowi” (2008), „Sztafecie” (2009), „Tygodnikowi Podhalańskiemu” (2010), „Pałukom” (2011), „Tygodnikowi Podhalańskiemu” (2012), „Nowinom Jeleniogórskim” (2013), „Gazecie Powiatowej – Wiadomościom Oławskim” (2014), „Gazecie Jarocińskiej” (2015), „Tygodnikowi Podhalańskiemu” (2016), „Gazecie Radomszczańskiej” (2017)

Uroczysta gala finałowa konkursu od 2014 odbywa się w Zamku Królewskim w Warszawie.  Instytucja ta jest życzliwym parterem naszego konkursu.

Laureaci SGL Local Press 2017
Laureaci SGL Local Press 2016
Laureaci SGL Local Press 2015

Laureaci SGL Local Press 2014
Laureaci SGL Local Press w latach 2008-2014

Zapraszamy także do obejrzenia zapisów filmowych gal z lat ubiegłych.

SGL Local Press 2017 – film
SGL Local Press 2016 – film
SGL Local Press 2015 – film
SGL Local Press 2014 – film