Loading...
Close

2 listopad 2016

Chciałabym aby mój syn trafił do nowoczesnej szkoły

godlo-rokita-infografika

Powiat starogardzki. Unijne wsparcie dla kształcenia zawodowego

 Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie 23 projektom dotyczącym „Kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. Przedsięwzięcie jest zdefiniowane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej – Aktywni Pomorzanie. Decyzję ogłoszono 13 października.

 Do 23 wykonawców zadania na poprawę jakości kształcenia zawodowego trafi ponad 294 mln PLN. Zintegrowane projekty obejmują: projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz nieinfrastrukturalny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*. Jednym z beneficjentów jest powiat starogardzki.

Ponad 19 mln wsparcia

Do powiatu starogardzkiego, na realizację projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa  zawodowego” trafi z EFS 4.995.802,07 zł i 14.396.198,43 zł z EFRR na przebudowę, remont i wyposażenie dwóch centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego (całkowita wartość tego projektu to 17.457.463,75 a dofinansowanie wyniesie 85%).

– To dla nas bardzo dobra wiadomość – mówi Patryk Gabriel, członek zarządu powiatu starogardzkiego. – Dzięki unijnemu wsparciu na terenie naszego powiatu powstaną dwa centra kształcenia ustawicznego i praktycznego w Starogardzie i Bolesławowie, co zdecydowanie wzmocni nasze szkolnictwo zawodowe. Pomysł zrodził się w 2014 w wydziale edukacji, a dobrze napisany projekt jest dziełem dużego zespołu urzędników starostwa powiatowego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Działania koordynował naczelnik Rafał Kosecki, którego wydział polityki gospodarczej i funduszy europejskich, we współpracy z wydziałem edukacji i szkołami odpowiada za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu.

To bardzo dobry kierunek

Projekt będzie realizowany dwa lata (1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018).

– Spożytkowanie tych środków przedyskutowaliśmy z władzami powiatów, regionalnymi organizacjami pracodawców i rzemiosła oraz dyrektorami szkół, których projekt dotyczy. Wybraliśmy branże strategiczne: ITI, przetwórstwo rybne i mięsa, samochodową i budowlaną – wyjaśnia Krzysztof Trawicki, wicemarszałek woj. pomorskiego.

Kompleksowe działanie, z tak znaczącym unijnym wsparciem, ma na celu wzrost poziomu kwalifikacji zawodowej uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz dostosowanie  wyposażenia i infrastruktury centrów do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki.

– W poprzednim okresie programowania były podobne projekty, ale bez konkretnego ukierunkowania na szkoły zawodowe – dodaje Kinga Dziewiątkowska z referatu realizacji projektów departamentu programów regionalnych urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego. – Teraz, w nowej perspektywie, projekty musiały spełniać warunek współpracy z pracodawcami. Może kiedyś mój, dziś siedmioletni, syn trafi do szkoły tak dobrze wyposażonej gdzie będzie się uczył konkretnego zawodu?

W powiecie

Powiat starogardzki utworzy dwa centra nauki zawodu, odpowiednio przygotowane i wyposażone w sprzęt na miarę XXI wieku, spełniające oczekiwania pracodawców. Projekt przewiduje szereg działań w Kociewskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim oraz Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im Józefa Wybickiego w Bolesławowie.

KCKU

Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego zostanie przebudowane i zmodernizowane na potrzeby pracowni dydaktyczno-zawodowych dla: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd. i Technikum w Owidzu. Nowoczesne pomoce trafią do pracowni zawodów: teleinformatyk, technik informatyk telekomunikacji, mechatronik, logistyk, spedytor, mechanik drogownictwa, mech. pojazdów samochodowych, stolarz i technik technologii drewna.

W Bolesławowie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im Józefa Wybickiego w Bolesławowie jest głównym ośrodkiem kształcenia w zakresie rolnictwa na terenie województwa pomorskiego. Liczba uczniów spoza powiatu starogardzkiego wynosi tu 51%, a w przypadku słuchaczy CKP – 56%. Ośrodek egzaminuje ponad 50% uczniów spoza terenu powiatu starogardzkiego.

Zgodnie z projektem, na potrzeby pracowni dydaktyczno-zawodowej zostanie  przebudowana i zmodernizowana tuczarnia, stajnia, ujeżdżalnia oraz warsztaty. Nowe, specjalistyczne wyposażenie i pomoce dydaktyczne trafią do pracowni kształcenia praktycznego w zawodach: technik hodowca koni, rolnik, agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki wiejskiej, weterynarii, przetwórstwa rolno-spożywczego, rybactwa śródlądowego.

– Inwestycje zdecydowanie podniosą jakość edukacji i prowadzenia egzaminów na kierunkach realizowanych w ramach rolnictwa i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Tym samym główny ośrodek kształcenia rolniczego w województwie stanie się jednym z ważniejszych centrów egzaminacyjnych w regionie – podkreśla dyr. ZSR CKP Alfred Porte’e.

 Na potrzeby rynku pracy

W obu centrach będą się odbywały kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych dla dorosłych. Nowe pomieszczenia będą wykorzystywane nie tylko do praktycznej nauki zawodu ale i do prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych (w przyszłości dla wszystkich szkół zawodowych powiatu) dzięki czemu powiat zoptymalizuje koszty funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (do tej pory część egzaminów odbywała się w tczewskim CKU).

– Oba centra wykorzystywane będą do prowadzenia kształcenia ustawicznego dla dorosłych,  zainteresowanych podniesieniem kompetencji i zdobyciem nowych kwalifikacji. Zakres kursów został skonsultowany z pracodawcami, którzy jasno określili jakich umiejętności oczekują od pracowników, zatem poszerzenie oferty kształcenia dostosowane będzie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy – puentuje  starosta starogardzki Leszek Burczyk.

 

Projekt ruszy w grudniu 2016. Efekty ocenimy za dwa lata.

Infografika  Produkty i rezultaty projektów w woj. pomorskim

Janusz Rokiciński, „Rolnik Pomorski”, woj. pomorskie

* Projekt infrastrukturalny współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020)

Projekt nieinfrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16).

belka

Trwa konkurs dziennikarski pod nazwą „To się dzieje. Fundusze Europejskie”. Jest on kierowany do wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy regionalnej i lokalnej”