palukiznin.pl – Będzie bliżej na wybory: 24 nowe lokale do głosowania

Po zmianach w ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu (które wprowadził PiS) europoseł Radosław Sikorski (PO) nie będzie już głosował w małej świetlicy w Samoklęskach Dużych, ale w nowszej i bardziej przestronnej świetlicy w Starym Jarużynie, która dodatkowo jest bliżej Chobielina niż poprzednia.

Materiał powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych „Audytor wyborczy sieci mediów lokalnych”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.

Zgodnie z nową ordynacją wyborczą obwody głosowania mogą być zlokalizowane w miejscowościach liczących co najmniej 200 mieszkańców, a nie 500 – jak było dotychczas. W związku z tym komisarze wyborczy zostali zobowiązani do utworzenia obwodów głosowania w miejscowościach liczących powyżej 200 mieszkańców, w których dotychczas nie było siedziby obwodowej komisji wyborczej, a jest możliwość zorganizowania takiego lokalu.

Ponadto co najmniej 5% mieszkańców danego obwodu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzyskali prawo do złożenia wniosku do komisarza wyborczego o dokonanie podziału obwodu głosowania, jeżeli na obszarze obwodu głosowania utworzonego w wyniku podziału będzie możliwość zorganizowania lokalu obwodowej komisji wyborczej.

Pod koniec maja Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II – bo tak w pełni pisze się nazwę komisarza – wydał postanowienia w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania. W tych postanowieniach komisarz dzielił stare obwody i tworzył nowe, zgodnie z ordynacją wyborczą, w miejscowościach powyżej 200 mieszkańców. W wyniku decyzji komisarza powstały nowe obwody i nowe miejsca do głosowania. Ich listę przedstawiamy poniżej.

W trakcie procedury do kilku gmin trafiły pisma z bydgoskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, informujące o tym, iż poseł na Sejm RP Bartosz Kownacki z PiS wskazuje na możliwość utworzenia kolejnych obwodów do głosowania, których wcześniej nie wskazał komisarz wyborczy. Nie do wszystkich gmin takie sugestie trafiły, dlatego postanowiliśmy sprawdzić gdzie pan poseł widzi możliwość organizacji siedzib obwodowych komisji wyborczych i jakie jest stanowisko władz samorządowych. Zapytaliśmy urzędy również o to czy z takimi wnioskami kierowali się sami mieszkańcy.

STANOWISKO KBW

Zapytaliśmy bydgoską delegaturę Krajowego Biura Wyborczego m.in. o to czy wnioski o utworzenie dodatkowych obwodów wpłynęły z gmin zlokalizowanych na terenie powiatu żnińskiego i części powiatu nakielskiego, a także czy do komisarza wyborczego wpłynęły wnioski, sugestie, pisma innych podmiotów, osób publicznych (np. posła na Sejm RP) sugerujących utworzenie obwodu do głosowania na ww. terenie.

Dyrektor Delegatury Adam Dyla przyznał, że do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II wpłynęły wnioski o utworzenie dodatkowych obwodów głosowania złożone przez: burmistrza Kcyni (dot. miejscowości Rozstrzębowo) oraz Burmistrza Żnina (dot. miejscowości Wenecja). Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II w obu powyższych przypadkach pozytywnie odniósł się do złożonych wniosków ze względu na spełnienie wymogów ustawowych oraz możliwość zorganizowania lokalu obwodowej komisji wyborczej w ww. miejscowościach.

Adam Dyla potwierdził również, że do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II wpłynęły wnioski złożone przez posła na Sejm RP Bartosza Kownackiego o utworzenie dodatkowych obwodów głosowania w gminach: Kcynia (miejscowości: Łankowice, Suchoręcz, Gromadno, Miastowice, Mieczkowo, Żurawia), Szubin (miejscowości: Małe Rudy, Wolwark, Smolniki), Rogowo (miejscowości: Grochowiska Księże, Niedźwiady), Żnin (miejscowości: Białożewin, Bożejewice, Brzyskorzystew, Sulinowo, Wenecja, Murczyn, Wójcin). Zgodnie z art. 13 § 2 Kodeksu wyborczego zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

GMINA ŁABISZYN

W gminie Łabiszyn po zmianach będzie 13 obwodów głosowania, przed zmianami było 12 obwodów. Sekretarz gminy Łabiszyn i zastępczyni burmistrza Marlena Szafrańska poinformowała, iż zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z 22 maja 2023 r., utworzono jeden nowy obwód głosowania o numerze 13. W granicach nowego obwodu głosowania znajduje się sołectwo Smogorzewo (w skład którego wchodzi miejscowość Smogorzewo). Siedzibą nowego lokalu wyborczego jest świetlica środowiskowa w Smogorzewie.  Do Urzędu Miejskiego  nie wpłynęły inne wnioski czy też sugestie dot. utworzenia dodatkowego obwodu.

GMINA JANOWIEC

Przed zmianami w gminie Janowiec Wielkopolski istniało 13 stałych obwodów głosowania, po zmianach obwodów takich jest 15. Na terenie gminy Janowiec Wielkopolski powstały dwa nowe, stałe obwody głosowania (zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z 22 maja 2023 roku) i otrzymały one numery kolejne, tj. 14 i 15.

W skład obwodu głosowania nr 14 wchodzi miejscowość Tonowo (oczywiście bez zlokalizowanego tam Domu Pomocy Społecznej, w którym na podstawie stosownych przepisów Kodeksu Wyborczego zostanie utworzony w późniejszym terminie odrębny obwód głosowania). W skład obwodu głosowania nr 15 wchodzi miejscowość Brudzyń oraz Puzdrowiec. Lokale wyborcze zostaną zlokalizowane odpowiednio: dla obwodu głosowania nr 14 w świetlicy wiejskiej w Tonowie, natomiast dla obwodu głosowania nr 15 w świetlicy wiejskiej w Brudzyniu.

Jak nas poinformował Michał Werkowski, zastępca burmistrza Janowca Wielkopolskiego i sekretarz gminy, zgodnie z zapisem art. 12§ 3 Kodeksu wyborczego obniżono próg uprawniający do utworzenia obwodu głosowania do poziomu 200 wyborców. Już w kwietniu br. pod tym kątem na polecenie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonano analizy potencjalnego utworzenia obwodowych komisji wyborczych w tych miejscowościach, które zamieszkuje powyżej 200 mieszkańców. Następstwem tej analizy jest utworzenie dwóch dodatkowych obwodów głosowania w Tonowie i Brudzyniu właśnie.

– Nadmienić należy, że kryterium te spełniały jeszcze miejscowości Bielawy, Flantrowo, Włoszanowo i Zrazim, ale tam obwodów głosowania nie utworzono, ponieważ gmina nie posiada w tych miejscowościach odpowiednich lokali, których standardy umożliwiałby przeznaczenie ich na siedziby obwodowych komisji wyborczych. Innych wniosków odnośnie utworzenia obwodów głosowania (w tym od mieszkańców) nie odnotowano – poinformował Michał Werkowski.

GMINA ŻNIN

Z informacji Aleksandra Kranca, rzecznika prasowego burmistrza Żnina wiemy, że na dzień 4 sierpnia br. wiadomo, iż w gminie Żnin będą 24 stałe obwody głosowania. Przed zmianami było ich 21. Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale gminy Żnin na stałe obwody głosowania, w gminie Żnin powstaną 3 nowe obwody.

Nowe obwody to: sołectwo Brzyskorzystew, sołectwo Białożewin, sołectwa: Bożejewice i Bożejewiczki. Nowe lokale wyborcze zlokalizowane będą: w Brzyskorzystwi w budynku tamtejszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej, w Białożewinie w miejscowej świetlicy wiejskiej oraz w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bożejewicach, gdzie będą głosować mieszkańcy Bożejewic i Bożejewiczek.

Do Urzędu Miejskiego w Żninie wpłynęły za pośrednictwem KBW kopie wniosków dotyczące utworzenia stałych obwodów głosowania, innych niż w ogłoszonym postanowieniu. Wnioski dotyczyły utworzenia obwodów w Murczynie, Sulinowie, Wenecji, Wójcinie. W odpowiedzi na wnioski, po przeprowadzonej weryfikacji, burmistrz Żnina Robert Luchowski, przychylił się do utworzenia kolejnego stałego obwodu głosowania w miejscowości Wenecja. Dopytaliśmy rzecznika kto składał wnioski i dlaczego pozostałe propozycje nie zostały uwzględnione.

– Potwierdzam, że to poseł Bartosz Kownacki składał wspomniane wnioski. W przypadku Murczyna, Sulinowa i Wójcina opinia Burmistrza podyktowana była warunkami lokalowymi oraz technicznymi. Mimo wszystko burmistrz Żnina podejmuje działania w kierunku poprawy tych warunków, tak aby lokalne te mogły stanowić obwód głosowania – odpowiedział Aleksander Kranc.

GMINA SZUBIN

Sekretarz gminy Szubin Renata Kabulla przekazała nam informację, że na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z 22 maja br. w sprawie zmian w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania, utworzono cztery nowe obwody głosowania, a mianowicie: w Starym Jarużynie, Retkowie, Dąbrówce Słupskiej i Wąsoszu. Zostały im nadane numery od 20 do 23.

Obwód głosowania nr 20 obejmuje granicami sołectwo Stary Jarużyn (z wsiami Chobielin, Stary Jarużyn i Wymysłowo, osadami wsi Chobielin: Chobielin-Dwór i Młynki). Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej będzie świetlica wiejska w Starym Jarużynie. Obwód głosowania nr 21 został utworzony w granicach sołectwa Retkowo (wieś Retkowo i Koraczewko), a siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej będzie świetlica wiejska w Retkowie. Obwód głosowania nr 22, to sołectwo Dąbrówka Słupska i sołectwo Wrzosy. Mieszkańcy tych dwóch sołectw będą głosować w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, którym jest świetlica wiejska w Dąbrówce Słupskiej. Obwód głosowania nr 23 utworzono w granicach sołectwa Wąsosz. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej będzie świetlica wiejska w Wąsoszu.

Renata Kabulla poinformowała też, że pismem z 10 czerwca br. sołtys sołectwa Smolniki wystąpił o utworzenie obwodu głosowania w Smolnikach. Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy pismem z 26 lipca br. poprosiła burmistrza Szubina o weryfikację informacji i zajęcie stanowiska w sprawie wniosku posła na Sejm RP Bartosza Kownackiego dotyczących utworzenia stałych obwodów głosowania w miejscowościach Małe Rudy, Smolniki i Wolwark. Decyzja dotycząca utworzenia stałych obwodów głosowania w miejscowościach Małe Rudy, Smolniki i Wolwark należy do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II. Burmistrz Szubina przekazał wymagane przez Krajowe Biuro Wyborcze w Bydgoszczy informacje dotyczące utworzenia stałych obwodów głosowania  w tych miejscowościach.

– Na skutek dokonanych zmian w podziale gminy Szubin mamy 23 stałe obwody głosowania, a było ich 19. Czekamy na decyzję Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II w sprawie wniosku posła na Sejm RP Bartosza Kownackiego dotyczącego utworzenia stałych obwodów głosowania w miejscowościach Małe Rudy, Smolniki i Wolwark – mówi Renata Kabulla.

GMINA GĄSAWA

Z informacji przekazanych przez Natalię Nowakowską, zastępczynię wójta i sekretarz gminy Gąsawa, wiemy, że na terenie gminy powstały cztery nowe obwody głosowania.

Obwód głosowania nr 7 obejmie sołectwa Komratowo i Łysinin, a mieszkańcy będą głosować w świetlicy wiejskiej w Łysininie.  Obwód głosowania nr 8 to sołectwo Gogółkowo, a siedzibą komisji będzie świetlica wiejska w Gogółkowie. Obwód głosowania nr 9 obejmie sołectwo Godawy, a mieszkańcy zagłosują w świetlicy wiejskiej w Godawach. Obwód głosowania nr 10 to sołectwo Obudno. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie świetlica wiejska w Obudnie. Po zmianach jest 10 obwodów głosowania, a przed zmianami było 6 obwodów.

– Do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne wnioski od mieszkańców odnośnie utworzenia dodatkowego obwodu i lokalu wyborczego – informuje Natalia Nowakowska.

GMINA BARCIN

W gminie Barcin przed zmianami funkcjonowało 15 obwodów głosowania, a teraz jest ich 20. Zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Bydgoszczy, powstanie pięć dodatkowych obwodów głosowania. Zostały im nadane numery od 16 do 20. Obwód, w którym znajdą się sołectwa Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie otrzymał numer 16. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie świetlica wiejska w Sadłogoszczy. Kolejny, obwód numer 17, został stworzony w sołectwie Młodocin. Wyborcy będą mogli głosować w tamtejszej świetlicy wiejskiej. Sołectwo Wolice stanowić będzie obwód głosowania numer 18, a siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest świetlica wiejska w Wolicach. Wsie wchodzące w skład sołectwa Kania, a mianowicie Augustowo, Gulczewo i Kania, będą w obwodzie numer 19. Żeby zagłosować mieszkańcy tych wsi będą musieli udać się do świetlicy w Kani, bo tam będzie siedziba komisji wyborczej. Sołectwo Złotowo w obwodzie numer 20, a siedzibą komisji będzie świetlica wiejska w Złotowie.

Do barcińskiego urzędu nie wpłynęły wnioski o utworzenie dodatkowych obwodów głosowania. Urząd Miejski informuje ponadto, że postanowienie komisarza wyborczego zostało podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.barcin.pl w zakładce podstawowe informacje – aktualności oraz w zakładce wybory już 1 czerwca. Ponadto postanowienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń.

GMINA ROGOWO

Aktualnie na terenie gminy Rogowo powstaną trzy nowe obwody głosowania. Nowe siedziby obwodowych komisji wyborczych  zostały utworzone: w świetlicy wiejskiej w Mięcierzynie – tam będą głosować mieszkańcy sołectwa Cotoń z miejscowościami Bożacin i Cotoń oraz sołectwa Mięcierzyn; w świetlicy w Grochowiskach Szlacheckich – tam zagłosują mieszkańcy sołectwa Gałęzewo (miejscowości: Gałęzewo i Gałęzewko) i sołectwo Grochowiska Szlacheckie (miejscowości: Grochowiska Szl. i Ustroń); w  świetlicy w Cegielni dla mieszkańców sołectwa Cegielnia (miejscowości: Cegielnia, Gołąbki, Jeziora) i sołectwa Ryszewo.

Ponadto 27 lipca z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy do urzędu w Rogowie wpłynęło pismo z przekazaniem kopii wniosków posła na Sejm RP Bartosza Kownackiego dotyczących utworzenia stałych obwodów głosowania w  Grochowiskach Księżych i Niedźwiadach. Gmina na te sugestie odpowiedziała negatywnie. Przed zmianami w gminie Rogowo było 7 obwodów, natomiast po zmianach jest 10 obwodów.

GMINA KCYNIA

Jak nam przekazał sekretarz gminy Kcynia Rafał Heftowicz, na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina Kcynia podzielona była na 13 stałych obwodów głosowania. Obecnie, w wyniku zmian w podziale gminy Kcynia na stałe obwody głosowania wprowadzonych postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, wyodrębnione zostały dwa nowe obwody głosowania: obwód głosowania nr 14 w skład którego weszły sołectwa: Iwno i Kazimierzewo z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Iwnie oraz obwód głosowania nr 15 obejmujący sołectwo Turzyn z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Turzynie.

– Tworzenie nowych obwodów głosowania poprzedzone było weryfikacją możliwości zorganizowania lokali wyborczych. Ramy tej weryfikacji zostały ściśle określone przez wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. Zgodnie z tymi wytycznymi  możliwość zorganizowania lokalu obwodowej komisji wyborczej nie ograniczała się tylko do zapewnienia pomieszczenia. Pod uwagę należało brać istniejącą infrastrukturę umożliwiająca zapewnienie funkcjonowania w tym lokalu obwodowej komisji wyborczej. Poza tym, oceniając możliwość zorganizowania lokalu wyborczego w danej miejscowości, należało wziąć pod uwagę konieczność spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186§1 kodeksu wyborczego, przewidującego, że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych musi być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że proces tworzenia nowych obwodów głosowania wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych nie pozostawia w tym zakresie swobody (uznaniowości) tylko musi przebiegać w oparciu o ściśle określone kryteria i stanowisko gminy musi być przedstawione w oparciu o obowiązujące wytyczne. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego dla mieszkańców zamierzających brać udział w procesie głosowania zostanie zorganizowany bezpłatny dowóz pasażerski do lokali wyborczych w wymiarze dwóch pełnych kursów do lokalu wyborczego – odpowiedział nam Rafał Heftowicz.

Remigiusz Konieczka

Link do tekstu: Będzie bliżej na wybory: 24 nowe lokale do głosowania Pałuki

Tagi :

Materiały

Udostępnij