Wójt sięga po środki zewnątrz

 

Gmina Lądek należy do jednych z najmniejszym budżetem w powiecie słupeckim. Od lat mieszkańcy ubolewali, że zbyt mało jest prowadzonych inwestycji. Niestety budżet sam nie byłby w stanie udźwignąć aż takich wydatków, dlatego nowy wójt Artur Miętkiewicz znalazł rozwiązanie i wspólnie z radnymi postanowili sięgać po środki zewnętrzne. W urzędzie gminy zatrudniona została także osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy zewnątrz, projektami oraz współpracuje z sołectwami i stowarzyszeniami.Efekty pierwszych posunięć widoczne są gołym okiem.

Rozmowa z wójtem Arturem Miętkiewiczem

Czy będąc mieszkańcem gminy Lądek często Pan porównywał tą gminę z innymi?

– Nigdy wcześniej nie byłem mieszkańcem gminy Lądek. Z Lądku pochodzi moja żona, więc od ponad 15 lat mam tutaj rodzinę, przyjaciół i stąd moje zainteresowanie gminą. Co do porównań to zawsze porównywałem gminę Lądek z gminami z którymi miałem możliwość współpracować. Były to przede wszystkim gminy z zachodniej części Wielkopolski – tj. Tarnowo Podgórne, Komorniki, Czerwonak, Grodzisk Wielkopolski, Września, Suchy Las i wiele innych. Zdaję sobie sprawę, że te gminy odniosły sukces i są bardzo bogatymi gminami, ale w większości były wcześniej też gminami typowo rolniczymi. Wierzę, że również nasza gmina osiągnie podobny sukces.

Przez lata o gminie Lądek mówiło się, że niewiele tutaj się dzieje. Postanowił Pan to zmienić…

– Tak, to jest moim celem. Myślę, że już wspólnie z pracownikami urzędu oraz radnymi udało się dużo osiągnąć. Przede wszystkim zależało mi na pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Rozmawiam i współpracuję z władzami innych gmin, władzami powiatu i województwa, instytucjami i firmami, co również przynosi efekty. Jest jeszcze tylko jeden problem – brak nowych inwestorów, a na tych mi bardzo zależy. Niemniej poczyniliśmy pierwszy krok w tym kierunku sporządzając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wyznaczono tereny pod aktywizację gospodarczą.

Czy pamięta Pan jak była pierwsza inwestycja, na którą Panu i radnym udało się pozyskać środki?

– Pierwszą inwestycją była budowa (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m na odcinku Dziedzice-Borki – dotację pozyskano ze środków Województwa Wielkopolskiego – 2015r. w kwocie 70 000,00 zł

Jakie były kolejne inwestycje, na które gmina pozyskiwała środki?

Drogi i chodniki
Gmina otrzymała ofinansowanie na ulicę Polną w Ciążeniu w kwocie 104 625,00 zł na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m ze środków Województwa Wielkopolskiego. Całość zadania około 150 000,00 zł – zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu b.r.
Kolejne środki na II etap budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dziedzice. Na zadanie udało się pozyskać środki pozabudżetowe w wysokości 58 000,00 zł – zadanie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego.
Mieszkańców Ciążenia ucieszyła „Budowa drogi gminnej- ulica Rzeczna w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek” całkowita kwota zadania: 121 000,00zł, dofinansowanie: 76 992,00 zł – PROW – realizacja już trwa 2016 i 2017
Kolejna inwestycja drogowa pod nazwą  „Budowa drogi gminnej położonej na działkach  w miejscowości Ratyń, gmina Lądek” całkowita kwota zadania: 517 038,95zł, dofinansowanie: 328 991,00zł – PROW rok 2017

Odnowa wsi
Z tego programu pozyskane zostały środki na wiatę do celów rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lądek. Gmina Lądek otrzymała na ten cel 23 794,00 zł – projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiegow ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Wkład własny w postaci funduszu sołeckiego wyniósł 10 234,02 zł.

Projekt pod nazwą „Prace pielęgnacyjne na placu przeznaczonym do gry w piłkę nożną. Wymiana bramek na w.w. placu” jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Całkowity koszt zadania : 47 200,00 zł, Kwota dofinansowania: 24 925,74 zł, wkład własny(fundusz sołecki miejscowości Lądek): 22 274,26 zł.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu przyznał gminie Lądek dofinansowanie na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku domu ludowego – wykonanie zieleni ozdobnej, miejsc postojowych i tras komunikacyjnych” w miejscowości LĄD na kwotę 25 200,00 zł . Wkład własny w wysokości 10 799,92 zł zostanie pokryty z funduszu sołeckiego.

Biblioteki

Gmina Lądek pozyskała dla Biblioteki Publicznej w Lądku oraz Filii w Ciążeniu dotację

 

z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” pt.: Nowoczesna biblioteka oknem na świat ze środków Instytutu Książki. Łączna kwota zadania to 17 101,00 zł z czego 14 535,85 zł

 

to dofinansowanie z Instytutu Książki, a 2565,15zł to wkład własny. W ramach realizacji projektu nastąpił zakup czterech zespołów (zestawów) komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym o jednostkowej wartości księgowej wyższej niż 3500,00 zł. Dwa z nich zostaną przekazane do Filii Biblioteki w Ciążeniu – jeden z pozycji nr 1 i jeden z pozycji nr 2. Dwa zestawy pozostaną w Bibliotece w Lądku. Po jednym zestawie służy dla mieszkańców – każdy może na miejscu przeglądać zbiory (jednostka z oprogramowaniem, monitor, UPS), a drugi służy bibliotekarzowi do wprowadzania zbiorów i obsługi elektronicznej bazy danych (jednostka z oprogramowaniem, monitor, UPS, czytnik, urządzenie wielofunkcyjne).

 

OŚWIATA

 

  1. Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu”. Kwota dofinansowania 724 966,47zł; Całkowita wartość projektu 852 901,74 zł

 

  1. Projekt miękki dla przedszkola pt.: „Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Lądek – nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą”. Całkowita wartość projektu: 194 313,25 zł; Otrzymane dofinansowanie: 165 166,26 zł

 

  1. Pozyskanie 40 000,00 zł na boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko trawiaste do gry w piłkę nożną oraz teren rekreacyjny ze skocznią w dal przy Szkole w Lądku.

 

REWITALIZACJA

 

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lądek na lata 2016-2021”, która wyniosła 34 481,58 zł. Polega na stworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji – w ramach projektu mają miejsce spotkania partycypacyjne z mieszkańcami naszej Gminy, podczas których zbierane są opinie mieszkańców i ich potrzeby, zakupione zostaną gabloty dla każdego sołectwa. Na zakończenie odbędzie się konferencja podsumowująca. Dzięki Programowi Gmina będzie mogła składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na zaplanowane w Programie inwestycje.

 

Ale mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec, gdyż złożyliśmy kolejne wnioski o dofinansowania, które są w trakcie oceny.

 

Gmina podjęła decyzję o przystąpieniu do termomodernizacji. Jak na taką gminę udało się wam pozyskać niebagatelną kwotę…

 

– Otrzymaliśmy prawie 4 miliony dofinansowania na zadanie pod tytułem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek”. Starania o dotację na termomodernizację rozpocząłem w styczniu 2015r. , a prace przygotowawcze do złożenia wniosku trwały cały rok 2015 aż do marca 2016r. Kwota wynikała z potrzeb poszczególnych placówek, które zostały wskazane w audytach energetycznych. Fakt otrzymania dofinansowania wyniknął z bardzo dobrze przygotowanej dokumentacji przez pracowników Gminy, Pracownię Projektową Karoliny Rutkowskiej, firmę NUVARRO z Posady i wszystkich innych osób zaangażowanych do pracy przy tym projekcie, za co serdecznie wszystkim dziękuję.

 

Jakie inwestycje w gminie byłyby najbardziej potrzebne w gminie w najbliższych latach?

 

– Największym wyzwaniem jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Lądku i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wspólnie z ZGK przygotowujemy Plan Rozwoju Sieci Kanalizacji Sanitarnej. Obecnie staramy się o pozyskanie środków zewnętrznych na dokończenie sieci kanalizacji sanitarnej w Ciążeniu, ponieważ tam już wcześniej była przygotowana dokumentacja projektowa.

 

 

 

 

Od lat mieszkańcy ubolewali nad stanem dróg w gminie. Czy to się zmieni?

 

– Myślę, że to już się zmienia. Tak, jak wspomniałem wcześniej udało się dokonać remontu części drogi w Dziedzicach, budowy ul. Polnej w Ciążeniu. W trakcie realizacji jest ulica Rzeczna w Ciążeniu i droga w Ratyniu. W przyszłym roku ze środków, które otrzymamy od Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wybudujemy ul. Wąską w Ciążeniu oraz dwie ulice w Lądzie. Staramy się również o fundusze na przebudowę drogi w Lądzie Kolonii.

 

Zatrudnił Pan w urzędzie gminy osobę odpowiedzialną za projekty. Jak się współpracuje?

 

– W naszej gminie nie było etatu związanego z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, więc podjąłem decyzję o utworzeniu takiego stanowiska połączonego z realizacją zadań z zakresu promocji gminy. Współpraca z osobą zatrudnioną na tym stanowisku układa się bardzo dobrze. Jak wcześniej powiedziałem, że dobre wyniki w pozyskiwaniu środków zewnętrznych są efektem pracy całego urzędu oraz radnych.

 

Dużymi krokami zbliżamy się do reformy oświaty. Nie boi się Pan tej reformy?

 

– Do tego czasu jeszcze nie wiadomo, jaki kształt przyjmie ta reforma. Ustawa o reformie oświaty jest jeszcze w fazie projektu, więc poczekajmy na konkrety.

 

Pozyskujecie także dużo środków zewnątrz na oświatę. Czy chcecie dalej kontynuować takie podejście do placówek oświatowych?

 

– Jest wiadome, że środki zewnętrzne skończą się w 2020 roku, dlatego musimy pozyskać ich jak najwięcej. Oczywiście staramy się żeby odbywało się to w miarę racjonalnie, tak by nie przekroczyć wskaźników.

 

belka

Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalne” jest realizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Tagi :

Robocze

Udostępnij