REGULAMIN KONKURSU SGL LOCAL PRESS 2018

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych ustanawia nagrodę SGL Local Press 2018 za najlepsze teksty, fotografie, materiały wideo, które zostały opublikowane albo wyemitowane w lokalnych mediach między 1 stycznia 2018 a 31 grudnia 2018 roku.

Art. 1. Kategorie konkursu

1.  Nagroda SGL Local Press 2018 jest przyznawana w następujących kategoriach:

I –  dziennikarstwo śledcze i interwencyjne;

II –  dziennikarstwo specjalistyczne;

III –  reportaż prasowy;

IV –  wywiad i inne gatunki publicystyczne;

V –  fotografia, fotoreportaż;

VI – materiał wideo;

VII – portal gazety lokalnej;

VIII – dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna;

IX – gazeta roku 2018.

Kategoria specjalna
Nagroda Muzeum Powstania Warszawskiego przyznawana jest za najciekawszy tekst o bohaterze, zgłoszonym uprzednio do Nagrody MPW im. Jana Rodowicza „Anody”.

2. Gazetą roku zostaje ta, która zdobędzie łącznie najwięcej nominacji i nagród w kategoriach I-VIII. W przypadku równej ilości nominacji i nagród, otrzymanych przez jedną gazetę w kategoriach I-VIII, o przyznaniu tytułu gazety roku decyduje większa liczba nagród. W przypadku, gdy liczba nagród jest taka sama, o przyznaniu tytułu decyduje kapituła konkursu.
W tej kategorii nie jest brana pod uwagę gazeta, która w ciągu trzech ostatnich lat (2015-2017) została uhonorowana tym tytułem.

3. Kategoria dziennikarstwo specjalistyczne obejmuje materiały, których autorzy wskażą na zgłaszanym materiale nazwę dziedziny, której tekst dotyczy, np. ekologia, edukacja, historia, kultura, ekonomia, samorząd, sport.
Materiały o charakterze specjalistycznym mogą być też zgłaszane w kategoriach wywiad, reportaż, dziennikarstwo śledcze i interwencyjne, jeśli ich autorzy wybrali taki gatunek dziennikarski z zastrzeżeniem, iż nie można zgłosić tego samego materiału do więcej niż jednej kategorii.

Art. 2. Nagrody

1. Laureaci nagrody SGL Local Press w kategoriach I – VII oraz w kategorii specjalnej otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 5 000 zł. Nagroda w kategorii Gazeta Roku 2018 wynosi 12 000 zł.

2. Nagrodę w kategorii Gazeta Roku 2018 im. Bolesława Wierzbiańskiego funduje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

3. Nagrodę w kategorii dziennikarstwo śledcze i interwencyjne funduje Fundacja im. Stefana Batorego.

4. Nagrodę w kategorii specjalnej funduje Muzeum Powstania Warszawskiego.

5. Nagrody w pozostałych kategoriach funduje Stowarzyszenie Gazet Lokalnych lub pozyskani sponsorzy konkursu.

6. Sponsorzy i mecenasi konkursu nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma. Nie dotyczy to nagrody specjalnej – Nagrody Muzeum Powstania Warszawskiego, które we własnym zakresie wyłania laureatów konkursu.

7. W kategoriach I-VIII do nagrody nominowanych jest siedmiu autorów tekstów, zdjęć, materiałów wideo, portali, akcji społecznych. Kapituła konkursu przyznaje w każdej kategorii nagrodę główną. Kapituła może zadecydować o mniejszej ilości nominacji lub przyznaniu, w porozumieniu z organizatorem konkursu, dwóch nagród głównych w którejś z kategorii. Kapituła, oprócz nagród głównych w poszczególnych kategoriach, ma prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych.

8. Laureaci konkursu w kategoriach i-VIII oraz nagrody specjalnej otrzymują oryginalne statuetki SGL Local Press 2018.

Art. 3. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje biuro Stowarzyszenia Gazet Lokalnych w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 lok. 19, 00-366 Warszawa. Termin nadsyłania prac i zgłoszeń do wszystkich kategorii mija 15 stycznia 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. Teksty w poszczególnych kategoriach, w tym w kategorii specjalnej, zdjęcia i fotoreportaże oraz materiały wideo zgłaszają do konkursu dziennikarze, redaktorzy naczelni lub wydawcy.

3. W kategoriach I-IV można zgłosić do konkursu łącznie nie więcej niż trzy teksty jednego autora. Dodatkowo można zgłosić jeden tekst do nagrody w kategorii specjalnej (Muzeum Powstania Warszawskiego).

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) dwie kopie pracy (materiału tekstowego) opatrzone godłem (pseudonimem) w postaci wydruku komputerowego w formacie A4 w edytorze tekstów, np. Word (niedopuszczalne są kserokopie tekstów z gazet). Godło to dowolnie wymyślony pseudonim twórcy, który powinien widnieć na wydrukach wraz z nazwą kategorii (np. Pismak, kat. Reportaż);

b) do wydruków powinna być dołączona mała, zaklejona koperta, zawierająca formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) z tym samym godłem, danymi autora, miejscem i datą publikacji.

4. W kategorii V – fotografia i fotoreportaż, można zgłosić nie więcej niż trzy zdjęcia jednego autora i jeden jego fotoreportaż, składający się z maksymalnie 7 zdjęć. Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia wykonane wyłącznie na terenie Polski.

Zgłoszenia:

a) zdjęcia i fotoreportaże opatrzone godłem wysłać należy wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

adres serwera: ftp://gazetylokalne.pl

user: konkurs2018@gazetylokalne.pl

hasło: 2018!konkurS

b) w nazwie wgrywanego na FTP pliku/folderu ma być podane GODŁO, bez polskich znaków w treści;

c) dodatkowo autorzy zdjęć i fotoreportaży wysyłają pocztą zaklejoną kopertę, zawierającą formularz zgłoszeniowy z godłem, danymi autora, miejscem i datą publikacji (załącznik 2).

5. W kategorii VI – materiały wideo można zgłosić do trzech materiałów wideo jednego autora.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) dwie kopie materiału wideo, nagrane na płytach DVD;

b) formularz zgłoszeniowy (załącznik 3).

6. W kategorii VII – portale gazety lokalnej, zgłoszeń dokonują redaktorzy naczelni lub wydawcy.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie portale i strony internetowe, których wydawcy publikują również płatne gazety papierowe.

Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres: konkurs@gazetylokalne.pl.

7. W kategorii VIII – dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna, zgłoszeń dokonują redaktorzy naczelni lub wydawcy gazety lokalnej. Jedna redakcja może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie akcje. Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres: konkurs@gazetylokalne.pl i powinno ono zawierać:

a) opis akcji (do 2000 znaków). Opis akcji powinien zawierać: nazwę akcji, ewentualnie hasło akcji, – informacje czy jest to akcja jednorazowa czy kontynuowana, termin akcji, autora pomysłu, cele akcji wraz z opisem finału akcji i jej wyników, liczbę zaangażowanych pracowników z redakcji i innych (czytelników, reklamodawców itp.), informację kto sfinansował akcję (redakcja, czytelnicy itp.), czy redakcja planuje kontynuować lub powtarzać akcję

b) za akcję uważa się również działania charytatywne i plebiscyty;

c) można dołączyć ewentualne publikacje na temat akcji w postaci zrzutów ze stron gazety lub portalu.

8. W kategoriach specjalnej (Muzeum Powstania Warszawskiego) zgłosić można jeden tekst.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) dwie kopie pracy (materiału tekstowego) opatrzone godłem (pseudonimem) w postaci wydruku komputerowego w formacie A4 w edytorze tekstów, np. Word (niedopuszczalne są kserokopie tekstów z gazet). Godło to dowolnie wymyślony pseudonim twórcy, który powinien widnieć na wydrukach wraz z nazwą kategorii (np. Pismak, kat. Reportaż);

b) do wydruków powinna być dołączona mała, zaklejona koperta, zawierająca formularz zgłoszeniowy (załącznik 4) z tym samym godłem, danymi autora, miejscem i datą publikacji.

9. Do wszystkich zgłoszeń należy dołączyć oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu SGL Local Press 2018 zgodnie z regulaminem konkursu, który jest mi znany”.

W przypadku, gdy zgłoszenia na konkurs dokonuje wydawca lub redaktor naczelny, oświadczenie o powyższej treści zobowiązani są przesłać zarówno autorzy zgłoszonego materiału, jak również osoby dokonujące zgłoszenia.

Art. 4 – Kapituła konkursu i tryb wyboru laureatów

1.  Nominacje do nagród SGL Local Press w poszczególnych kategoriach, z wyłączeniem kategorii specjalnej, spośród zgłoszonych materiałów, przyznaje kapituła konkursu. Składa się ona z ludzi mediów, wybieranych i zapraszanych przez Radę Wydawców.

2. Obradom kapituły konkursu przewodniczy zaproszony przez Radę Wydawców SGL dziennikarz o wybitnych osiągnięciach zawodowych.

3. Kapituła konkursu nominując zgłoszone materiały do nagrody, będzie się kierować następującymi kryteriami:

– walory warsztatowe;
– znaczenie materiału dla opinii publicznej;
– ciekawy, indywidualny charakter materiału;
– zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.

4. W kategorii dziennikarska akcja społeczna lub interwencyjna kryterium oceny to m.in. pomysł, rozmach, zaangażowanie społeczności lokalnej w akcję, wynik akcji.

5. W kategorii portal internetowy kryterium oceny to m.in.:

– aktualność podawanych informacji;
– możliwość współtworzenia portalu przez czytelników – blogi, komentarze, forum;
– popularność portalu w mediach społecznościowych;
– dostępność do kalendarium wydarzeń kulturalnych, sportowych, aktualność takiego kalendarium;
– estetyka i wygląd strony;
– łatwość nawigacji;
– jakość materiałów multimedialnych.

6. Obrady kapituły konkursu prowadzi przedstawiciel Rady Wydawców SGL (bez prawa głosu).

7. Obrady kapituły są dwuetapowe:
a) w pierwszym etapie, po zapoznaniu się z materiałami i dyskusji, jury przyznaje w głosowaniu od jednej do siedmiu nominacji w każdej kategorii (teksty, materiały fotograficzne, materiały telewizyjne, akcje, portale). Ma też prawo nie dokonać żadnej nominacji;
b) w drugim, finałowym etapie w głosowaniu nad wyborem laureatów konkursu SGL Local Press 2018 spośród nominowanych każdemu z członków kapituły przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie kapituły mają równe prawo głosu;
c) decyzje w każdej kategorii, o jakich mowa w punkcie b, zapadają podczas drugich, finałowych obrad kapituły konkursu.

8. Członkowie kapituły mają prawo do przeniesienia pracy tekstowej do innej kategorii, niż została zgłoszona.

9. Tryb przyznawania nagród SGL Local Press 2018 podczas obrad kapituły konkursu:

a) nagrody SGL Local Press 2018 przyznawane są za ten z nominowanych materiałów, akcję, portal, który w głosowaniu kapituły uzyskał bezwzględną większość głosów;

b) jeżeli w pierwszym głosowaniu za żadnym z nominowanych materiałów nie opowie się wymagana większość członków kapituły, przeprowadza się ponowne głosowanie;
c) jeżeli drugie głosowanie nie wyłoni laureata nagrody, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, z tym że w tym przypadku decyzja kapituły o przyznaniu nagrody może zapaść zwykłą większością głosów;
d) jeżeli trzecie głosowanie nie doprowadzi do wyłonienia laureata nagrody, członkowie kapituły podejmą decyzję o przyznaniu nagrody i sposobie wyboru nagrodzonego materiału według własnego uznania;
e) każde kolejne głosowanie może być poprzedzone dyskusją.

10. Nominowanych i laureata nagrody w kategorii specjalnej Muzeum Powstania Warszawskiego wybiera komisja konkursowa powołana przez Muzeum.

Art. 5 – Wręczenie nagród

1. Wszystkie osoby nominowane w poszczególnych kategoriach oraz nagrodzone zostaną powiadomione o werdykcie kapituły konkursu telefonicznie lub e-mailowo.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 marca 2018 r. podczas gali finałowej konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci zaproszeni zostaną do osobistego odbioru nominacji i nagród.

3. Nieodebrane nagrody zostaną wpłacone na konto bankowe wskazane przez laureatów.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nominowanych i nagrodzonych materiałów tekstowych, fotograficznych i wideo w wydawnictwach promujących konkurs SGL Local Press, na portalu www.gazetylokalne.pl oraz w prowadzonych mediach społecznościowych.
Nominowani autorzy w kategoriach I-IV oraz kategorii specjalnej zobowiązani są do przesłania wyróżnionych prac w postaci plików tekstowych na adres konkurs@gazetylokalne.pl w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Art. 6 – Przetwarzanie danych osobowych i postanowienia końcowe

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy, że:
– administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5 lok. 19, 00-366 Warszawa, tel. 794-760-596, 22 826 12 50, e-mail: ola@gazetylokalne.pl;
– dane osobowe uczestników konkursu oraz dane osobowe osób dokonujących zgłoszeń konkursowych będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do organizacji konkursu i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu;
– podanie danych osobowych uczestników konkursu oraz dane osobowe osób dokonujących zgłoszeń konkursowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania niemożliwe jest dokonanie ważnego zgłoszenia na konkurs;
– w przypadku nadesłania zgłoszenia na konkurs przez wydawcę lub redaktora naczelnego zgłaszający jest zobowiązany do uzyskania zgody na wykorzystanie danych osobowych autora tekstu;
– konsekwencją braku zgody na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z niniejszym regulaminem będzie odmowa przyjęcia zgłoszenia do konkursu;
– odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
– uczestnicy konkursu oraz osoby dokonujące zgłoszeń na konkurs mają prawo do żądania od organizatora konkursu (administratora danych osobowych) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określanych w rozdziale III RODO;
– uczestnicy konkursu oraz osoby dokonujące zgłoszeń na konkurs prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO; osobom tym przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

2. Regulamin konkursu SGL Local Press 2018 dostępny jest w siedzibie organizatora – Biuro Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Warszawa, ul. Foksal 3/5 lok. 19, a także na stronie internetowej www.gazetylokalne.pl w zakładce SGL Local Press.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku oraz autorskiego utworu uczestnika.

4. Więcej informacji na temat konkursu udziela:

Aleksandra Mróz
Sekretarz Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
e-mail: konkurs@gazetylokalne.pl,
tel. 794-760-596, 22 826 12 50

5. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów konkursowych.

6. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu lub w nim nie ujętych, decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z Kapitułą konkursu.

7. Formularze zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy nr 1

Formularz zgłoszeniowy nr 2

Formularz zgłoszeniowy nr 3

Formularz zgłoszeniowy nr 4

 

Tagi :

SGL Local Press

Udostępnij