Unijne wsparcie w walce z bezrobociem

Wsparcie z Funduszy Europejskich pozwala Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie na aktywizację zawodową większej liczby bezrobotnych. Na przestrzeni lat 2014-2016 wsparcie pozyskane przez jednostkę ze środków unijnych wyniosło łącznie 10 531 987 zł. Pozwoliło to na objęcie wsparciem dodatkowych 1390 osób.

Od 2014 roku do tej pory Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie realizował (lub nadal realizuje) łącznie 10 projektów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, skierowanych do różnych grup docelowych. Najczęstszym kryterium przynależności do danej grupy był wiek osoby bezrobotnej. Jak poinformowała Grażyna Bąba, pełniąca obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, w latach 2014-2016 osoby bezrobotne, dzięki wsparciu unijnemu, skorzystały z takich form aktywizacji, jak udział w stażach (750 osób), uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach (470 osób), bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej (121 osób), podjęcie zatrudnienia w wyniku doposażonych lub wyposażonych stanowisk pracy (49 osób).

Dodatkowo uczestnicy projektów mogli otrzymać zwrot kosztów dojazdu na staż, szkolenie lub uzyskać dofinansowanie na opiekę nad dzieckiem. – Dodatkowo w 2014 roku, w wyniku zainicjowanych działań wykraczających poza ramy ustawowe zrealizowano projekt „Europejski staż – drogą do lepszej pracy”, którego głównym założeniem było zdobycie pierwszego zagranicznego doświadczenia zawodowego, podniesienie znajomości języka obcego, poznanie kultury pracy i organizacji w innym kraju oraz promowanie koncepcji uczenia się przez całe życie. W projekcie wzięło udział 30 młodych jaworznickich bezrobotnych w wieku do 35 roku życia.

Projekt mobilności finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” został zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych w Bad Freienwalde w Niemczech – mówi Grażyna Bąba z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Jak zauważa dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, wsparcie unijne pozwala zaktywizować zawodowo znacznie większą liczbę bezrobotnych, niż byłoby to możliwe jedynie w wyniku środków otrzymanych z Ministerstwa. Jednak ich pozyskiwanie jest uzależnione od grup docelowych określonych w projekcie i bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie.

Dzięki projektom udzielaliśmy wsparcia m.in. długotrwale bezrobotnym oraz osobom wchodzącym na rynek pracy. Pula środków dodatkowo pozyskanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2016 pozwoliła udzielić wsparcia 1390 osobom, co stanowi 42 proc. ogółu zaktywizowanych w tych latach. Dzięki działaniom w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych osoby młode zdobyły doświadczenie zawodowe niezbędne do podjęcia zatrudnienia, a osoby o niskich kwalifikacjach dostosowały je do aktualnych trendów na rynku pracy. Dodatkowo dla wielu bezrobotnych możliwość otrzymania dotacji stała się bodźcem do założenia własnej firmy. Dofinansowanie poprzez doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy pozwoliło pracodawcom stworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców Jaworzna – mówi Dyrektor Grażyna Bąba.

Informacji na temat projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, skierowanych do bezrobotnych, należy szukać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie. Poza ogłoszeniami dostępnymi w tablicach urzędu, informacje o realizowanych projektach udostępniane są na stronie internetowej jaworznickiego PUP, w mediach społecznościowych, lokalnych mediach a także informatorach gospodarczych wydawanych przez samorząd.

Izabela Miszczyk, „Tydzień w Jaworznie”, woj. śląskie

belka

Trwa konkurs dziennikarski pod nazwą „To się dzieje. Fundusze Europejskie”. Jest on kierowany do wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy regionalnej i lokalnej”.

Tagi :

Aktualności, FE na Jedynkach

Udostępnij