Przydatne linki o FE

www.mapadotacji.gov.pl

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

+++

POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (w skrócie PO IR) dofinansowuje projekty innowacyjne oraz badawczo-rozwojowe. PO IR jest drugim pod względem budżetu program w ramach nowej perspektywy. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Osie priorytetowe:
• Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa (3,85 mld euro)
• Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw (1,04 mld euro)
• Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (2,2 mld euro)
• Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego (1,2 mld euro)
• Pomoc techniczna (0,29 mld euro)
Sposób finansowania projektów zależy głównie od rodzaju oraz specyfiki projektu.

Program Polska Wschodnia jest przeznaczony dla pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Środki są przeznaczone na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, na start-upy oraz na inwestycje w komunikację miejską, wodną, drogi i kolej. Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków na POPW wynosi 2 mld EUR. O dotacje z Programu Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa typu start-up, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych, ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych oraz PKP PLK S.A.
 
Osie priorytetowe:
• Przedsiębiorcza Polska Wschodnia ( 719 mln euro),
• Nowoczesna Infrastruktura Transportowa (916 mln euro),
• Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa (330 mln euro),
• Pomoc Techniczna (34 mln euro).
W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania.

Program przewiduje m.in. realizację działań na rzecz zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i szkolnictwa wyższego. Ze wsparcia programu Wiedza Edukacja Rozwój można korzystać na dwa sposoby – jako realizator lub uczestnik projektów. Program ten ma gwarantować zrównoważony rozwój oraz równość szans na rynku pracy bez względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Osie priorytetowe:
• Osoby młode na rynku pracy (1 757 mln euro),
• Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji(739 mln euro),
• Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju(1 056 mln euro),
• Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa(670 mln euro),
• Wsparcie dla obszaru zdrowia(301 mln euro),
• Pomoc techniczna (164 mln euro).

POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach Programu Polska Cyfrowa będą realizowane projekty wspierające rozwój cyfryzacji Polski w obszarze administracji, edukacji, zdrowia .  W ramach Programu Polska Cyfrowa będą realizowane projekty wspierające rozwój cyfryzacji Polski w obszarze administracji, edukacji i zdrowia. Główne cele programu to:budowa i rozwój nowoczesnych e-usług w informacji publicznej, stworzenie tak zwanej e-administracji oraz ciągły rozwój umiejętności społeczeństwa w zakresie kompetencji cyfrowych. Łączna suma wszystkich dostępnych środków w budżecie na program wynosi 2,2 mld euro środków unijnych. O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jednostki naukowe oraz administracji rządowej, państwowe organizacje kultury. Program Polska Cyfrowa finansowany jest z dwóch źródeł:Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych – publicznych i prywatnych.

Osie priorytetowe:
• Powszechny dostęp do szybkiego Internetu (1,02 mld euro),
• E-administracja i otwarty urząd (1,03 mld euro),
• Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (135 mln euro),
• Pomoc techniczna (68 mln euro)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym programem Unii Europejskiej. Wysokość środków unijnych zaangażowanych w realizację tego programu wynosi prawie 28 miliardów euro. Realizacja działań w ramach poszczególnych priorytetów ma się przyczynić do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Jest to program, z którego skorzystać mogą podmioty publiczne oraz prywatne a także samorządy terytorialne.

Osie priorytetowe:
• Zmniejszenie emisyjności gospodarki (1 828,4 mln euro)
• Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (3 508,2 mln euro),
• Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego (9 532,4 mln euro),
• Infrastruktura drogowa dla miast (2 970,3 mln euro ),
• Rozwój transportu kolejowego w Polsce (5 009,7 mln euro),
• Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (2 349,2 mln euro),
• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego (1 mld euro),
• Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (467,3 mln euro),
• Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia (468,3 mln euro)
• Pomoc techniczna (30 mln euro).
W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania. W Programie Infrastruktura i Środowisko przewiduje się wykorzystanie zwrotnej formy wsparcia dla wybranych obszarów wsparcia.

Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Fundament Sąsiedztwa na lata 2014-2020

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 będą realizowane trzy typy programów: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalny. Wszystkie programy współpracy terytorialnej obejmują co najmniej dwa państwa Unii Europejskiej. W drodze negocjacji państwa – partnerzy wybierają jedno, które będzie pełniło funkcję Instytucji Zarządzającej.
Polska będzie uczestniczyć w siedmiu programach transgranicznych:
• Polska – Słowacja,
• Czechy – Polska,
• Polska – Saksonia,
• Brandenburgia – Polska,
• Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska,
• Południowy Bałtyk,
• Litwa – Polska,
dwóch transnarodowych:
• Region Morza Bałtyckiego,
• Europa Środkowa,
oraz w programie międzyregionalnym :
• Interreg Europa.

Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS), oficjalna polityka Unii Europejskiej wobec krajów z nią sąsiadujących.
W latach 2014-2020 planowane jest utworzenie dwóch programów wzdłuż wschodniej granicy Polski:
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja

Programy regionalne:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego,

Tagi :

FE na Jedynkach

Udostępnij