Pieniądze pewne jak w banku

Cztery pokolenia o finansach – AKCJA EDUKACYJNA Banku Zachodniego WBK

Odcinek 5. 

Prawie 90 proc. Polaków korzysta z usług bankowych. Chętnie też posługują się kartami płatniczymi. – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Banku Zachodniego WBK. Najwierniejsi klienci banków to pokolenie 21-50 lat. Młodsi z respondentów (16-20 lat) oraz najstarsi (51 – 70 lat) korzystają z usług bankowych rzadziej. Używanie kart płatniczych deklaruje blisko 80 proc. respondentów.  Sporą grupę (77 proc. ) stanowią osoby korzystające z  bankowości elektronicznej. Wyzwaniem pozostaje jednak bankowość mobilna. Na razie jest domeną głównie osób młodych.

Najstarsze pokolenie Polaków jest najmniej zaangażowane we wszystkie te oferty. Rezygnacja z gotówki wydaje się rozwiązaniem, do którego seniorzy podchodzą z rezerwą. Połowa z nich nie jest na to gotowa. Tylko co dziesiąty Polak nie ma z tym problemu.

Wśród instytucji finansowych największym zaufaniem czterech grup wiekowych Polaków  ankietowanych w badaniu przeprowadzonym dla Banku Zachodniego WBK, cieszy się Narodowy Bank Polski oraz Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Banki i NIK znajdują się na trzeciej pozycji w rankingu zaufania. I nie ma w podejściu do tego tematu znaczących różnic pokoleniowych.

Z usług bankowych najchętniej korzystają osoby w wieku 36 – 50 lat. Ich wiedza na temat finansów,  doświadczenie i rekomendacje dotyczące zaufanych partnerów,  niewątpliwie  odgrywają kluczową rolę w wyborze bezpiecznych rozwiązań  przez młodsze pokolenia, bo rozmowy o finansach toczą się głównie w gronie najbliższych (rodziny i znajomych).

Inicjator badań międzypokoleniowej wiedzy o finansach – BZ WBK, w rankingu liderów usług bankowych  wśród czterech pokoleń badanych zajmuje 3-4 miejsce za mBankiem, PKO BP, ING Bankiem Śląskim.

 Źródło: „Pokolenia o finansach. W poszukiwaniu różnic i podobieństw, czyli przynależność pokoleniowa Polaków determinuje postawy wobec finansów”. Badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Zachodniego WBK na 1017 osobowej grupie respondentów w wieku 16 – 70 lat, obejmującej cztery pokolenia (16 – 20 lat, 21 – 35 lat, 36 – 50 lat i 51 – 70 lat)

Odcinek 4. Na co oszczędzamy, na co się zadłużamy

Blisko połowa Polaków ma oszczędności, a  pożyczanie pieniędzy czy zaciąganie kredytów jest raczej koniecznością, niż rzeczywistym wyborem – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Banku Zachodniego WBK.

Największą grupą wśród oszczędzających pieniądze (prawie 50 proc.) są ludzie wieku 21-35 lat oraz 36–50 lat. W pokoleniu seniorów następuje spowolnienie aktywnego oszczędzania.

4tematCiekawostką jest, że pieniędzy na przyszłość w ogóle nie gromadzi ok. 18 proc. badanych.

Prawie połowa Polaków ma oszczędności odpowiadające wysokości trzymiesięcznych dochodów, a 40 proc. deklaruje, że oszczędza długofalowo. Najpowszechniejsze jest bezpieczne oszczędzanie na koncie lub lokacie. Bardziej ryzykowne formy, np. poprzez inwestowanie, są wykorzystywane  marginalnie.

Na co oszczędzamy? Przede wszystkim na remonty, zakup  mieszkania lub jego wyposażenie. Ponad 30 proc. respondentów gromadzi pieniądze na tzw. czarną godzinę. Prawie tyle samo osób deklaruje, że robi to, by mieć na wakacje. Nieco mniej zbiera na przyszłą emeryturę i lepszy start życiowy dzieci. Spora grupa robi to, by realizować swoje pasje, a także by kupić nowy samochód.

Pożyczanie pieniędzy wynika raczej z konieczności niż rzeczywistego wyboru. Najczęściej ma również zdroworozsądkowy charakter. Zadłużamy się, gdy mamy pewność co do możliwości spłaty kredytu i po zebraniu pełnych informacji na temat jego całkowitego kosztu. Większość Polaków ma jednak negatywny stosunek do zaciągania zobowiązań.

Największą grupę uwikłanych kredytowo osób stanowi pokolenie w wieku 36-50 lat. Oczywiście pieniądze pożyczają też osoby młodsze. Dla nich główną motywacją jest realizacja własnych zachcianek, a nie konieczność.

Obawy przed zadłużaniem są związane z możliwością utraty pracy, obniżenia dochodów oraz nieuczciwością instytucji  udzielającej pożyczki.

Pożyczający pieniądze stosują różne strategie zaciągania zobowiązań.  Zaczynają zwykle od najbliższej rodziny, poprzez model mieszany: rodzina plus bank, a kończą na pożyczkach zinstytucjonalizowanych – bank. Podstawowymi celami pożyczek są najczęściej wydatki codzienne oraz zakupy sprzętu RTV i AGD, a także remont czy wyposażenie mieszkania.

Poważne trudności w spłacie zobowiązań dotykają niewielkiego odsetka pożyczających. W największym stopniu dotyczą pokolenia najbardziej zadłużonego (36 – 50 lat).

 Cztery pokolenia o finansach – AKCJA EDUKACYJNA Banku Zachodniego WBK
Źródło: 
„Pokolenia o finansach. W poszukiwaniu różnic i podobieństw, czyli przynależność pokoleniowa Polaków determinuje postawy wobec finansów”. Badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Zachodniego WBK na 1017 osobowej grupie respondentów w wieku 16 – 70 lat, obejmującej cztery pokolenia (16 – 20 lat, 21 – 35 lat, 36 – 50 lat i 51 – 70 lat)

Odcinek 3. Portfel Polaka – co czwarty z nas planuje wydatki

Polacy raczej optymistycznie podchodzą do oceny własnej sytuacji finansowej.  Deklarują wyprzedzające planowanie budżetu domowego, robią listy zakupowe – wynika z badań prowadzonych dla Banku Zachodniego WBK.

Własną sytuację materialną uczestnicy badania oceniają jako przeciętną lub dobrą. Zadowolenie z niej spada jednak wraz z wiekiem.

Niemal 80 proc. badanych nie ma większych problemów z zaspokajaniem swoich codziennych potrzeb. 20 proc. jest zdania, że żyje im się dobrze. Ale spora grupa respondentów planując poważniejsze zakupy, musi oszczędzać. Żyje skromnie i na co dzień musi bardzo oszczędnie  gospodarować budżetem (ok. 50 proc.).

Oszczędzanie nie jest zbyt popularne wśród osób młodych (16 – 35 lat). Optymistycznie uważają one, że nie jest im to specjalnie potrzebne. Przeciwnego zdania są seniorzy (51-70 lat), w większości żyjący skromnie lub bardzo skromnie. Może to wynikać z obniżenia ich dochodów w wyniku przejścia na emeryturę. Najbardziej zadowolone z poziomu życia są osoby młode. One również z optymizmem patrzą na swą finansową przyszłość.

Planowanie wydatków i robienie list zakupowych to podstawowe narzędzia zarządzania budżetem. Przed wyjściem do sklepów tworzy je co czwarty Polak. Ankietowani przyznają też, że regularnie sprawdzają wpływy i wydatki na swoim koncie.

Z kalkulatorów lub serwisów on line do zarządzania budżetem najrzadziej korzystają osoby po 50. roku życia i starsze. To domena młodszych pokoleń. Pozyskanie wiedzy na ten temat to jedna z najczęściej wymienianych i pożądanych potrzeb.

Cztery pokolenia o finansach – AKCJA EDUKACYJNA Banku Zachodniego WBK

Źródło: „Pokolenia o finansach. W poszukiwaniu różnic i podobieństw, czyli przynależność pokoleniowa Polaków determinuje postawy wobec finansów”. Badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Zachodniego WBK na 1017 osobowej grupie respondentów w wieku 16 – 70 lat, obejmującej cztery pokolenia (16 – 20 lat, 21 – 35 lat, 36 – 50 lat i 51 – 70 lat)

Odcinek 2. Akcja edukacyjna:  Kredyt konsolidacyjny, pożyczka społecznościowa – trudne pojęcia, dobre rozwiązania

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Banku Zachodniego WBK niewielu Polaków potrafi precyzyjnie zdefiniować tytułowe pojęcia związane z bankowością.

Problem dotyczy między innymi kredytu konsolidacyjnego. To połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych kredytów w jeden, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków związanych z umowami. Zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty. Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi.

Wśród czterech pokoleń Polaków w wieku 16 – 70 lat, pojęcie kredytu konsolidacyjnego potrafi zdefiniować jedynie 5 proc. ankietowanych. Niemal 20 procentom  trudno cokolwiek na ten temat powiedzieć. 72 proc. ogółu ankietowanych o kredycie takim słyszało, 4 proc. obecnie go spłaca, a 24 proc. nie wie, że taki istnieje. Skłonność do skorzystania z takiego kredytu w razie potrzeby zadeklarowała w każdej z trzech najstarszych czterech grupach wiekowych ponad połowa badanych.  badanych

2temat

Co siódmy Polak deklaruje znajomość definicji pożyczki społecznościowej. Polega ona na zawieraniu transakcji pożyczkowych poprzez serwisy internetowe, bez pośrednictwa tradycyjnych instytucji finansowych. Ankietowani podejmujący się zdefiniowania zjawiska, poprawnie wymieniają niektóre jego elementy składowe lub cechy charakterystyczne, ale pełnej definicji podać nie potrafią. Świadomość istnienia pożyczek społecznościowych jest największa wśród osób w wieku 21 – 35 lat, ale w ogólnym rozrachunku średnia dla wszystkich pokoleń jest niska. Wynosi ok. 13 proc.

24 procentom ogółu ankietowanych trudno w ogóle cokolwiek powiedzieć na ten temat.

Wśród osób znających pożyczki społecznościowe 32 proc. badanych deklaruje znajomość serwisów je oferujących.

Źródło: „Pokolenia o finansach. W poszukiwaniu różnic i podobieństw, czyli przynależność pokoleniowa Polaków determinuje postawy wobec finansów”. Badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Zachodniego WBK na 1017 osobowej grupie respondentów w wieku 16 – 70 lat, obejmującej cztery pokolenia (16 – 20 lat, 21 – 35 lat, 36 – 50 lat i 51 – 70 lat)

Odcinek 1. Akcja edukacyjna: Co wiecie o pieniądzach?

Podobno pieniądze szczęścia nie dają. Nie da się jednak bez nich żyć. Z badań przeprowadzonych dla Banku Zachodniego WBK wynika, że cztery pokolenia Polaków swoją wiedzę o finansach oceniają jako  średnią. Gorzej oceniana jest ta o inwestowaniu. Za najważniejsze i pożądane informacje respondenci uznają te, ułatwiające codzienne funkcjonowanie.

BZWBK_1 odcinek

Cztery pokolenia o finansach – AKCJA EDUKACYJNA Banku Zachodniego WBK

Najsłabiej na finansach znają się najmłodsi respondenci (16-20 lat). Najlepiej oceniają się pod tym względem osoby w wieku 21-35 lat. Jak twierdzą wystarcza im tej wiedzy do podejmowania decyzji, niezależnie od posiadanego doświadczenia.

Informacji o finansach Polacy najchętniej szukają na stronach internetowych banków, towarzystw inwestycyjnych. Czerpią je także z codziennych rozmów, wymiany opinii. Istotną rolę w podejmowaniu decyzji finansowych odgrywają porady udzielane w rodzinie i kręgach przyjaciół. Ten ostatni trend dominuje wśród najmłodszych. Osoby starsze częściej szukają profesjonalnego doradztwa.

Blisko połowa Polaków dzieli się opiniami na temat banków w bezpośrednich rozmowach. Nie zawsze są one pozytywne. Lepsze dominują wśród młodszych pokoleń. częściej dzielących się również ze znajomymi informacjami o osobistej sytuacji finansowej. Najbardziej powściągliwe w tym względzie są osoby w wieku 51-70 lat. Nie lubią mówić, ile mają w portfelu. Gospodarowanie finansami uważają za sprawę, którą niechętnie chcieliby się dzielić z innymi.

Z badań wynika, że najbardziej pożądana wśród Polaków jest wiedza ułatwiająca codzienne funkcjonowanie w świecie finansów, podnosząca świadomość w zakresie „trików” stosowanych przez banki i „kruczków prawnych” w umowach zapisanych zwykle drobnym druczkiem. W teorii wiemy więc na co zwracać uwagę. W praktyce nie zawsze tę wiedzę stosujemy.

Pożądane są również informacje dotyczące oszczędzania: jak robić to najlepiej i najbezpieczniej.

Od kogo oczekujemy wiedzy o pieniądzach? Respondenci uznali, że obowiązek edukacji finansowej spoczywa głównie na  szkołach średnich i wyższych. Szczególnie mocno podkreślają to najmłodsze pokolenia, oczekujące wsparcia w sposobach zarządzania własnym budżetem. Spore oczekiwania są też wobec Ministerstwa Finansów. Starsze pokolenia liczą w tym względzie głównie na telewizję.

Źródło: „Pokolenia o finansach. W poszukiwaniu różnic i podobieństw, czyli przynależność pokoleniowa Polaków determinuje postawy wobec finansów”. Badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Zachodniego WBK na 1017 osobowej grupie respondentów w wieku 16 – 70 lat, obejmującej cztery pokolenia (16 – 20 lat, 21 – 35 lat, 36 – 50 lat i 51 – 70 lat)

Tagi :

Aktualności

Udostępnij