Statut SGL

Statut Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Obywatele demokratycznego państwa mają prawo do rzetelnej informacji. Realizacji tego prawa na poziomie lokalnym służy niezależna prasa, redagowana w jego otoczeniu. Wypełniając tę misję, my, wydawcy polskiej niezależnej prasy lokalnej – pism, powstałych w czasie demokratycznych przemian po 1989 roku – zakładamy to stowarzyszenie.

Rozdział I

Przepisy ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Gazet Lokalnych” i w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. skreślony
 3. skreślony
 4. skreślony
 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, którzy nie mogą być członkami Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 1. Znak Stowarzyszenia uchwala Rada Wydawców.
 2. Zasady i sposoby używania oraz ochrony znaku określają uchwały wydane przez Radę Wydawców.

Zasadniczym terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Warszawa. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność za granicą.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

Celem Stowarzyszenia jest: propagowanie, popieranie i obrona polskiej niezależnej prasy lokalnej; podejmowanie przedsięwzięć w kierunku integracji środowisk polskich wydawców niezależnej prasy lokalnej; podnoszenie poziomu merytorycznego (jakości) polskiej prasy lokalnej, działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu; działalność na rzecz kooperacji i podejmowania wspólnych inicjatyw, mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej wydawców polskiej niezależnej prasy lokalnej; wspieranie rozwoju demokracji lokalnej, dobroczynności, ochrony zdrowia, propagowanie postaw obywatelskich, wspieranie rozwoju świadomości ekonomicznej i związanej z ochroną środowiska wśród czytelników polskiej prasy lokalnej oraz wspieranie tych wartości i postaw w innych państwach, ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie roli prasy lokalnej.

Dla realizacji celu określonego w § 4 Stowarzyszenie w szczególności:

 1. prowadzi działalność informacyjną dotyczącą polskiej niezależnej prasy lokalnej, współpracując w tym względzie z wydawcami;
 2. wydaje materiały promujące działalność Stowarzyszenia oraz wydawców polskiej niezależnej prasy lokalnej;
 3. publikuje materiały z prac Stowarzyszenia w formie biuletynu oraz innych wydawnictw służących celom Stowarzyszenia;
 4. prowadzi własny portal internetowy;
 5. organizuje samopomoc koleżeńską, w tym pomoc prawną;
 6. występuje do władz z wnioskami dotyczącymi regulacji prawnych w zakresie kultury i środków masowego przekazu;
 7. prowadzi działalność na rzecz wymiany kulturalnej, sportowej, zdrowotnej, oświatowej, w szczególności przez organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, zawodów sportowych, obozów wypoczynkowych;
 8. organizuje wymianę doświadczeń, dobrych praktyk wydawniczych i dziennikarskich, w szczególności spotkania studyjne, konferencje z udziałem wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej;
 9. wspiera inicjatywy, dotyczące wspólnych przedsięwzięć redakcyjnych i wydawniczych;
 10. prowadzi działalność na rzecz odczytów, seminariów, wyjazdów studyjnych, praktyk dziennikarskich i wydawniczych;
 11. organizuje szkolenia wydawców i dziennikarzy polskiej prasy lokalnej;
 12. dba o wysoki poziom prasy lokalnej;
 13. wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe, edukacyjne, wspierające rozwój prasy lokalnej oraz rozwój nauki, kultury, oświaty, kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem roli prasy lokalnej w tym zakresie;
 14. organizuje konkurs Local Press, promujący teksty i inne materiały dziennikarskie, ukazujące się w polskich gazetach lokalnych oraz ich witryny internetowe;
 15. promuje i wspiera udział wydawców i dziennikarzy polskiej prasy lokalnej w konkursach dziennikarskich i prasowych;
 16. inspiruje i wspiera przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej wydawców;
 17. reprezentuje swych członków we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach ekonomicznych dotyczących niezależnej prasy lokalnej na zasadzie głosu doradczego lub decydującego;
 18. prowadzi działalność gospodarczą w celu zdobycia środków dla realizacji celów statutowych;
 19. wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe, edukacyjne, wspierające rozwój ochrony środowiska z uwzględnieniem roli prasy lokalnej w tym zakresie;
 20. organizuje szkolenia, dotyczące finansów, marketingu i sprzedaży dla pracowników wydawnictw polskiej prasy lokalnej;
 21. prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną na zlecenie organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji;
 22. prowadzi działalność na rzecz propagowania europejskich standardów przestrzegania praw człowieka oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli niezależnej prasy lokalnej w tym względzie;
 23. prowadzi wymianę doświadczeń i informacji w zakresie społecznego komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem prasy lokalnej i radiostacji lokalnych, w tym również z niezależnymi lokalnymi wydawcami w innych państwach;
 24. udziela pomocy organizacjom pozarządowym oraz organizuje spotkania środowisk tych organizacji z terenu Polski i innych państw;
 25. udziela pomocy stypendialnej.
 1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych.
 2. Stowarzyszenie może wraz z innymi stowarzyszeniami założyć związek stowarzyszeń.
 3. skreślony

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, będąca jednocześnie wydawcą lub przedstawicielem wydawcy tytułu prasowego bądź portalu internetowego, w którym:
 2. większościowy udział ma kapitał polski;
 3. większościowego udziału nie posiada państwo, samorząd, związek zawodowy, związek wyznaniowy, partia polityczna;
 4. skreślony
 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 1. O przyjęciu członka decyduje zwykłą większością głosów Rada Wydawców, na wniosek poparty rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Decyzja o odmowie przyjęcia członka podlega zaskarżeniu do Walnego Zebrania, w którego kompetencji leży wówczas decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu członka.
 • 10§

skreślony

 • 11§
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 2. biernego i czynnego prawa wyborczego;
 3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia;
 4. uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach;
 5. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
 6. używania znaków Stowarzyszenia w prowadzonej działalności wydawniczej.
 7. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawa określone w ust.1, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa głosu przy podejmowaniu uchwał i innych decyzji w trakcie Walnego Zebrania.
 8. Członek zwyczajny może delegować na Walne Zebranie swojego przedstawiciela z prawem głosu.
 • 12§

Obowiązkiem członków jest:

 1. przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia;
 2. czynny udział w realizacji zadań i uchwał podejmowanych przez organy Stowarzyszenia;
 3. terminowe opłacanie składek członkowskich.

Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

 • 13§

Utrata członkostwa następuje wskutek:

 1. utraty cech wymienionych w punktach a) i b) ustępu 1. paragrafu 8; decyzję o utracie członkostwa podejmuje Rada Wydawców; odwołanie rozpatruje Walne Zebranie;
 2. śmierci; decyzję o utracie członkostwa podejmuje Rada Wydawców;
 3. wystąpienia ze Stowarzyszenia na własną prośbę, zgłoszoną na piśmie Radzie Wydawców, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań; decyzję o utracie członkostwa podejmuje Rada Wydawców;
 4. skreślenia na mocy uchwały Rady Wydawców z powodu nieuregulowania składek członkowskich w wysokości równej naliczonym opłatom za okres co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu;
 5. wykluczenia z powodu nieuczestniczenia w realizacji zadań Stowarzyszenia; decyzję o utracie członkostwa podejmuje Rada Wydawców; odwołanie rozpatruje Walne Zebranie;
 6. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia; decyzję o utracie członkostwa podejmuje Rada Wydawców; odwołanie rozpatruje Walne Zebranie;
 7. działania na szkodę Stowarzyszenia; decyzję o utracie członkostwa podejmuje Rada Wydawców; odwołanie rozpatruje Walne Zebranie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 • 14§

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie;
 2. Rada Wydawców;
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 15§
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie trwa 4 lata.
 2. Wybór członków władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję we władzach Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie wybiera Prezesa Rady Wydawców, a następnie na jego wniosek określa liczbę członków Rady Wydawców w danej kadencji. Członkowie Rady Wydawców powoływani są przez Walne Zebranie na wniosek Prezesa Rady Wydawców.
 5. Rada Wydawców na wniosek Prezesa Rady Wydawców może wybrać ze swego grona wiceprezesa stowarzyszenia.
 • 16§

Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu tygodnia od dnia wyborów.

 • 17§
 1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
 2. ustania przynależności do Stowarzyszenia;
 3. zrzeczenia się mandatu;
 4. odwołania z pełnionej funkcji.
 5. skreślony
 6. skreślony
 7. skreślony
 8. skreślony
 • 18§
 1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności nie mniej niż połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Z wyjątkiem spraw określonych w statucie, głosowania są jawne. Głosowanie tajne można przeprowadzić w przypadku, gdy zażąda tego co najmniej 1/3 uprawnionych.

Rozdział IV a

Wyróżnienia honorowe

 • 18 a
 1. Rada Wydawców na wniosek członka lub członków Stowarzyszenia może przyznać tytuł i odznakę „Zasłużony dla Gazet Lokalnych”.
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 musi mieć formę pisemną.

Rozdział V

Walne Zebranie

 • 19§
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Radę Wydawców raz w roku, w terminie do 30 czerwca, listami poleconymi lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru. W jego trakcie Rada Wydawców przedstawia sprawozdanie z działalności za rok ubiegły.
 • 20§
 1. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszeni goście.
 3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników, o ile nie dotyczy to uchwały wyszczególnionej w paragrafie 22 ustęp 2.
 • 21§
 1. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego Walnego Zebrania Rada Wydawców zawiadamia członków z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłaszać do Rady Wydawców na piśmie wnioski związane z przeprowadzeniem Walnego Zebrania w terminie co najmniej tygodnia przed datą walnego zebrania. Po tym terminie wnioski zostaną rozpatrzone na Walnym Zebraniu w trybie wolnych wniosków.
 • 22§
 1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z wyjątkiem sytuacji określonej w ustępie 2 niniejszego paragrafu oraz w paragrafie 33 ustęp 2.
 2. Zmiany w statucie Stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zebranie w obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.
 3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 • 23§

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Wydawców i Komisji Rewizyjnej;
 3. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującej Rady Wydawców na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie;
 5. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i zmian w statucie oraz regulaminu Walnego Zebrania;
 6. wybór w głosowaniu tajnym: prezesa Rady Wydawców, członków Rady Wydawców, członków Komisji Rewizyjnej;
 7. ustalanie górnej kwoty, do jakiej wolno pojedynczemu członkowi Rady Wydawców podejmować samodzielne zobowiązania finansowe;
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 9. nadawanie godności członka honorowego.
 10. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.
 • 24§
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 2. z inicjatywy Rady Wydawców;
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje Rada Wydawców, nie później niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
 6. O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członkowie winni być powiadomieni co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

Rozdział VI

Rada Wydawców

 • 25§
 1. Rada Wydawców jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem
 • 26§
 1. Rada Wydawców może liczyć od 2 do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie. Tryb ich wyboru oraz uzupełnianie jej składu określa Walne Zebranie.
 2. Rada Wydawców zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w kwartale. Zebranie Rady Wydawców zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Rady Wydawców.
 • 27§

Do zadań Rady Wydawców należą:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
 2. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 3. uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia i jego wykonywanie;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości;
 5. uchwalanie regulaminów, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zebrania;
 6. podejmowanie decyzji o przynależności do organizacji międzynarodowych;
 7. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w zakresie spraw gospodarczych;
 8. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia;
 9. skreślony
 10. tworzenie i likwidacja biura Stowarzyszenia;
 11. podejmowanie uchwał i załatwianie spraw bieżących nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
 12. organizowanie działań związanych z wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania.
 • 28§
 1. W przypadku kwot przekraczających sumę uchwaloną przez Walne Zebranie, o której mowa w paragrafie 23 ustęp 7 do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady Wydawców.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Rady Wydawców lub upoważnionego przez Radę Wydawców pracownika biura Stowarzyszenia.
 3. Rada Wydawców może upoważnić pracownika biura Stowarzyszenia do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do określonych kwot.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

 • 29§
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, którzy wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. O liczebności Komisji Rewizyjnej decyduje Walne Zebranie.
 3. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez Walne Zebranie.
 • 30§

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania;
 2. kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem finansowym nie rzadziej niż 1 raz w roku;
 3. występowanie do Rady Wydawców z wnioskami i uwagami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 4. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla Rady Wydawców.

Rozdział VIII

Fundusze Stowarzyszenia

 • 31§

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich;
 2. dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych;
 3. darowizny, zapisy i spadki osób fizycznych i prawnych;
 4. wpływy z działalności statutowej;
 5. dotacje od organizacji państwowych, samorządowych i międzynarodowych oraz innych jednostek zarówno w kraju, jak i za granicą, według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie;
 6. dochody z majątku Stowarzyszenia;
 7. dochody z działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach, służące realizacji celów statutowych.
 • 32§
 1. Działalność finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o budżet uchwalany przez Radę Wydawców na każdy rok kalendarzowy.
 2. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na cele działalności statutowej.
 3. Za zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia odpowiada Rada Wydawców.

Rozdział IX

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 33§
 1. Na zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, w którego porządku obrad ma być rozwiązanie Stowarzyszenia powinien być wyszczególniony punkt obrad: „Rozwiązanie Stowarzyszenia”.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały tak zwołanego Walnego Zebrania i dla ważności tej uchwały nie jest wymagane quorum, lecz decydują wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia większością co najmniej 3/4 głosów.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa także cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia oraz sposób pokrycia ewentualnych zobowiązań Stowarzyszenia.

Tagi :

O Nas

Udostępnij